Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 kwietnia 2019 14:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 11 załączników 11

ZPU.271.07.2019

Budowa drogi w ul. Olszewskiego, ul. Bocianiej i ul. Sokolej w Ząbkach wraz z budową kanalizacji deszczowej

Ogłoszenie o zamówieniu;

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ);


Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 – formularz oferty,

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,

Załącznik nr 4 – wzór umowy,

Załącznik nr 5 – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

Załącznik nr 6 – przedmiary robót (wersja pdf. i ath.),

Załącznik nr 7 – dokumentacja projektowa:

- CZĘŚĆ 1;

- CZĘŚĆ 2;

Załącznik nr 8 – zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie