Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 lutego 2019 14:29 | wersja 4 | Ten dokument ma 13 załączników 13

ZPU.271.02.2019

Przebudowa powierzchni strychu w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Ząbkach na sale dydaktyczne.

Informacje Zamawiającego z dnia 22.02.2019 r.:

Wyjaśnienie SIWZ;

Załącznik nr 4 – wzór umowy,

Załącznik nr 6 – przedmiary robót (załączone pomocniczo),


Informacje Zamawiającego z dnia 19.02.2019 r.:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;

Informacja o zmianie zapisów SIWZ;


Ogłoszenie o zamówieniu;

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ);


Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 – formularz oferty,

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu,

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,

Załącznik nr 4 – wzór umowy,

Załącznik nr 5 – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

Załącznik nr 6 – przedmiary robót (załączone pomocniczo),

Załącznik nr 7 – dokumentacja projektowa,

Załącznik nr 8 - wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie