Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 czerwca 2019 15:09 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

X sesja Rady Miasta 18 czerwca 2019 r. o godz. 8.30

Uprzejmie zawiadamiam, iż działając zgodnie z § 6 ust. 1 Statutu Miasta Ząbki, zwołuję X. sesję Rady Miasta na dzień 18 czerwca 2019 roku o godz. 830 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku sesji.

3.Przyjęcie protokołów z VII i IX sesji Rady Miasta Ząbki.

4.Debata nad raportem o stanie Miasta Ząbki za 2018 r.

5.Uchwała w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2018.

6.Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Ząbki za rok 2018.

7.Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2018.

8.Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za rok 2018.

9.Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za rok 2018.

10.Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach za rok 2018.

11.Uchwała w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

12.Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2019.

13.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019‑2036.

14.Uchwała w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.

15.Informacja Burmistrza o działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz pytania, wnioski i oświadczenia radnych.

16.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z realizacji funkcji od ostatniej sesji Rady.

17.Zamknięcie sesji.

PRZEWODNICZĄCY Rady Miasta Ząbki

Waldemar Stachera

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie