Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 listopada 2018 15:35 | wersja 6 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Wniosek o dostęp do informacji publicznej


Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018, poz. 1330, 1669) informacja publiczna, która nie została zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta, może być udostępniona na wniosek.

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie Urząd Miasta, w określonym powyżej terminie powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz wskazuje termin (nie dłuższy niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku), w jakim udostępni informację.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd Miasta to uniemożliwiają. W takim przypadku Urząd Miasta powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może zostać udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej przez Urząd Miasta w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Sposoby przekazania do Urzędu Miasta wniosku o udostępnienie informacji publicznej:

przesłanie pocztą na adres: Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki;

złożenie osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05 091 Ząbki;

przesłanie na numer faxu: 22 51 09 888;

przesłanie na adres e-mail: um@zabki.pl;

przesłanie za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej, która znajduje się na stronie internetowej Urzędu: www.zabki.pl;

przesłanie za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej: www.epuap.gov.pl.

Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018, poz. 1330, 1669) następuje w drodze decyzji administracyjnej Burmistrza Miasta Ząbki, na którą przysługuje odwołanie.

POBIERZ WNIOSEK o udostępnienie.pdf

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie