Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 kwietnia 2019 15:21 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

VIII sesja Rady Miasta 24 kwietnia 2019 r. o godz. 8.30

Uprzejmie zawiadamiam, iż działając zgodnie z § 6 ust. 1 Statutu Miasta Ząbki, zwołuję VIII. sesję Rady Miasta na dzień 24 kwietnia 2019 roku o godz. 830 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku sesji.

3.Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miasta Ząbki.

4.Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2019.

5.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036.

6.Uchwała w sprawie przyjęcia przez Miasto Ząbki zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie drogowym dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Ząbki.

7.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

8.Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniącym inne stanowisko kierownicze w szkole oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

9.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl.

10.Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

11.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ząbki.

12.Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Ząbkach Komendy Powiatowej Policji w Wołominie oraz stanu bezpieczeństwa w Ząbkach w 2018 r. Debata o stanie bezpieczeństwa w mieście Ząbki.

13.Sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2018 r. w Mieście Ząbki.

14.Informacja Burmistrza o działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz pytania, wnioski i oświadczenia radnych.

15.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z realizacji funkcji od ostatniej sesji Rady.

16.Zamknięcie sesji.

PRZEWODNICZĄCY Rady Miasta Ząbki

Waldemar Stachera

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie