Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 kwietnia 2014 10:30 | wersja 23 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Uchwały rady miasta

UCHWAŁY RADY MIASTA UCHWALONE

W TRAKCIE OSTATNICH SESJI

ZOBACZ Uchwała Nr XVI / 110 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas nieokreślony

ZOBACZ Uchwała Nr XVI / 109 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” w Ząbkach w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

ZOBACZ Uchwała Nr XVI / 108 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania

ZOBACZ Uchwała Nr XVI / 107 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej Marki Centrum Handlowe - Ząbki Powstańców

ZOBACZ Uchwała Nr XVI / 106 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ząbki za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz wykonania planu finansowego niektórych miejskich jednostek organizacyjnych za pierwsze półrocze

ZOBACZ Uchwała Nr XVI/105/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2018

ZOBACZ Uchwała Nr XVI/104/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2011 rok

ZOBACZ Uchwała Nr XV / 103 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 sierpnia 2011 r. uchylająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

ZOBACZ Uchwała Nr XV/ 102 /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych dotyczących regularnego przewozu osób w komunikacji miejskiej

ZOBACZ Uchwała Nr XV/101/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2018

ZOBACZ Uchwała Nr XV/100/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2011 rok

ZOBACZ Uchwała Nr XIV / 99 /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników

ZOBACZ Uchwała Nr XIV / 98/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr XIV / 97 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

ZOBACZ Uchwała Nr XIV / 96 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących regularnego przewozu osób w komunikacji miejskiej

ZOBACZ Uchwała Nr XIV / 95 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych za naruszenie niektórych przepisów prawa dotyczących przewozu osób oraz opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do przewozu osób na linii autobusowej Marki Centrum Handlowe – Ząbki Powstańców

ZOBACZ Uchwała Nr XIV / 94 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Ząbki porozumienia międzygminnego z Miastem Marki w sprawie powierzenia Miastu Ząbki zadania polegającego na organizacji przewozów pasażerskich na linii autobusowej łączącej Miasto Ząbki z Miastem Marki

ZOBACZ Uchwała Nr XIV / 93 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej Marki Centrum Handlowe - Ząbki Powstańców

ZOBACZ Uchwała Nr XIV / 92 /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

ZOBACZ Uchwała Nr XIV / 91 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Uchwała Nr XIV/ 90 /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Ząbki na dofinansowanie zadania i zakupu inwestycyjnego Powiatu Wołomińskiego polegającego na budowie drogi powiatowej w Ząbkach –ul. Batorego (III etap)

ZOBACZ Uchwała Nr XIV/ 89 /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2018

ZOBACZ Uchwała Nr XIV/ 88 /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2011 rok

ZOBACZ Uchwała Nr XIII / 87 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zawarcia przez Miasto Ząbki porozumienia z Powiatem Wołomińskim dotyczącego założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych w Markach.

ZOBACZ Uchwała Nr XIII / 86 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia przez Miasto Ząbki zadania Powiatu Wołomińskiego

w zakresie utrzymania zieleni na terenie pasa drogowego dróg powiatowych

w granicach administracyjnych Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr XIII / 85 /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2011 rok

ZOBACZ Uchwała Nr XIII / 84 /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2010

ZOBACZ Uchwała Nr XIII / 83 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok

ZOBACZ Uchwała Nr XII / 82 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania spożywania napojów alkoholowych

ZOBACZ Uchwała Nr XII / 81 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Finansów i Budżetu

ZOBACZ Uchwała Nr XII / 80 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

ZOBACZ Uchwała Nr XII / 79 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie powołania doraźnej komisji ds. rozbudowy bazy oświatowej w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała Nr XII / 78 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011 r. sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

ZOBACZ Uchwała Nr XII / 77 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką oraz opłaty za świadczenia udzielane przez publiczną inną formę wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

ZOBACZ Uchwała Nr XII / 76 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne oraz publiczna inna forma wychowania przedszkolnego zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę

ZOBACZ Uchwała Nr XII / 75 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach projektu systemowego pod nazwą „Praca nad sobą - szansą na przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ZOBACZ Uchwała Nr XII / 74 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zasad i trybu używania herbu Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr XII / 73 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zgody na podwyższenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

ZOBACZ Uchwała Nr XII / 72 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w zakresie współwłasności oraz obciążenia niektórych nieruchomości Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr XII / 71 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych

ZOBACZ Uchwała Nr XII / 70 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowych

ZOBACZ Uchwała Nr XII / 69 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o. na lata 2011-2014, uchylona uchwałą Nr XXVIII/226/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 22.06.2012r.

ZOBACZ Uchwała Nr XII / 68 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za rok 2010

ZOBACZ Uchwała Nr XII / 67 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za rok 2010

ZOBACZ Uchwała Nr XII / 66 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie opłaty targowej

ZOBACZ Uchwała Nr XII / 65 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2018

ZOBACZ Uchwała Nr XII / 64 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2011 rok

ZOBACZ Uchwała Nr XI / 63 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Statutowej

ZOBACZ Uchwała Nr XI / 62 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2011 rok

ZOBACZ Uchwała Nr X/61/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

ZOBACZ

Uchwała Nr X/60/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej.uchylona uchwałą nr XXVIII /225/2012 Rady Miasta Zabki z dnia 22.06.2012r.
ZOBACZ Uchwała Nr X/59/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata .

ZOBACZ Uchwała Nr X/58/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2011 rok.

ZOBACZ Uchwała Nr IX / 57 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów i Budżetu na rok 2011

ZOBACZ Uchwała Nr IX / 56 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Finansów i Budżetu

ZOBACZ Uchwała Nr IX / 55 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

ZOBACZ Uchwała Nr IX / 54 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Uchwała Nr IX / 53 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania lokalu użytkowego

ZOBACZ Uchwała Nr IX / 52 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Ząbki zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2011/2012

ZOBACZ Uchwała Nr IX / 51 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

ZOBACZ Uchwała Nr IX / 50 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2018

ZOBACZ Uchwała Nr IX / 49 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Ząbki na 2011 rok

ZOBACZ Uchwała Nr IX / 48 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr VIII / 47 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania imienia „Małego Powstańca” Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkach.

ZOBACZ Uchwała Nr VII / 46 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

ZOBACZ Uchwała Nr VII / 45 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2011 rok

ZOBACZ Uchwała Nr VI / 44 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej

ZOBACZ Uchwała Nr VI / 43 /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji do spraw Gospodarczych i Komunalnych

ZOBACZ Uchwała Nr VI / 42 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie przystąpienia Miasta Ząbki do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

ZOBACZ Uchwała Nr VI / 41 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej Marki Centrum Handlowe - Ząbki Powstańców

ZOBACZ Uchwała Nr VI / 40 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr VI / 39 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

ZOBACZ Uchwała Nr VI / 38 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Uchwała Nr VI / 37 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych

ZOBACZ Uchwała Nr VI/ 36 /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 – 2018

ZOBACZ Uchwała Nr VI / 35 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2011 rok

ZOBACZ Uchwała Nr VI / 34 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy wyborczej na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu

ZOBACZ Uchwała Nr V / 33 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

ZOBACZ Uchwała Nr V/ 32 /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 lutego 2011 r. uchylająca uchwałę w sprawie zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

ZOBACZ Uchwała Nr V / 31 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

ZOBACZ Uchwała Nr V / 30 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2011 rok

ZOBACZ Uchwała Nr IV / 29 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

ZOBACZ Uchwała Nr IV / 28 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze 2011 r.

ZOBACZ Uchwała Nr IV/ 27 /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej.

ZOBACZ Uchwała Nr IV / 26 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.

ZOBACZ Uchwała Nr IV / 25 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2011 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

ZOBACZ Uchwała Nr IV / 24 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011-2018.

ZOBACZ Uchwała Nr IV / 23 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2011 r. uchwała budżetowa Miasta Ząbki na 2011 rok.

ZOBACZ Uchwała Nr III / 22 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ząbki.

ZOBACZ Uchwała Nr III / 21 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zgody na stosowanie innej stopy procentowej dla rat nieuiszczonej części opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

ZOBACZ Uchwała Nr III / 20 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2010 r. uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2010 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

ZOBACZ Uchwała Nr III / 19 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2010 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

ZOBACZ Uchwała Nr III / 18 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.

ZOBACZ Uchwała Nr III / 17 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok.

ZOBACZ Uchwała Nr II / 16 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację współdziałania z Miastem Stołecznym Warszawa w wykonywaniu lokalnego transportu zbiorowego

ZOBACZ Uchwała Nr II / 15 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok

ZOBACZ Uchwała Nr II / 14 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr II/ 13 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

ZOBACZ Uchwała Nr II/ 12 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Społecznej

ZOBACZ Uchwała Nr II/ 11 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Gospodarczych i Komunalnych

ZOBACZ Uchwała Nr II/ 10 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Inwestycyjnej

ZOBACZ Uchwała Nr II/ 9 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Finansów i Budżetu

ZOBACZ Uchwała Nr II / 8 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy wyborczej na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu

ZOBACZ Uchwała Nr I / 7 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Uchwała Nr I / 6 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 2 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ząbkach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

ZOBACZ Uchwała Nr I / 5 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 2 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

ZOBACZ Uchwała Nr I / 4 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr I / 3 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok

ZOBACZ Uchwała nr I / 2 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

ZOBACZ Uchwała Nr I / 1 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr LXII/477/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Ząbki - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 28 poz.922 z dnia 03.03.2011 r.

ZOBACZ Uchwała LXII/476/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 28 poz.921 z dnia 03.03.2011 r.

ZOBACZ Uchwała LXII/475/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011.

ZOBACZ Uchwała Nr LXII/ 474 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok

ZOBACZ Uchwała Nr LXI/ 473 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2010 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu

ZOBACZ Uchwała Nr LXI/ 472 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2010 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

ZOBACZ Uchwała Nr LXI/ 471 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok

ZOBACZ Uchwała Nr LXI / 470 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ząbkach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

ZOBACZ Uchwała LXI / 469 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ząbki na lata 2007-2013

ZOBACZ Uchwała Nr LXI / 468 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Rad ą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotycz ą cych działalności statutowej tych organizacji - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 28 poz.920 z dnia 03.03.2011 r.

ZOBACZ Uchwała Nr LX / 467 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach.

ZOBACZ Uchwała Nr LX / 466 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej.

ZOBACZ Uchwała Nr LX / 465 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych.

ZOBACZ Uchwała Nr LX / 464 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

ZOBACZ Uchwała Nr LX / 463 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 października 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie.

ZOBACZ Uchwała Nr LX / 462 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia źródeł dochodów gromadzonych na rachunku dochodów własnych i przeznaczenia tych dochodów oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych.

ZOBACZ Uchwała Nr LX / 461 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok.

ZOBACZ Uchwała Nr LIX / 460 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 września 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. F. Kleeberga w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała Nr LIX / 459 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o.

ZOBACZ Uchwała Nr LIX / 458 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 września 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty na zbycie nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Uchwała Nr LIX / 457 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2010 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

ZOBACZ Uchwała nr LIX/ 456 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok.

ZOBACZ Uchwała Nr LVIII / 455 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2010 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

ZOBACZ Uchwała nr LVIII/ 454 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok.

ZOBACZ Uchwała Nr LVII/453/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o.

ZOBACZ Uchwała Nr LVII/452/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie przejęcia od Powiatu Wołomińskiego niektórych zadań z zakresu zarządzania powiatowymi drogami publicznymi na terenie Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr LVII / 451 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2010 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

ZOBACZ Uchwała nr LVII/ 450 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok.

ZOBACZ Uchwała nr LVII/ 449 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok.

ZOBACZ Uchwała nr LVI/ 448 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie podziału na okręgi wyborcze. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. nr 213 poz.7196 z dnia 20.12.2010 r.

ZOBACZ Uchwała nr LVI/ 447 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia dopłat do 1m 3 wody , 1m 3 ścieków bytowych oraz opłaty abonamentowej za rozliczenie należności dostarczanej wody lub ilości odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w Mieście Ząbki.

ZOBACZ Uchwała nr LVI/ 446 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

ZOBACZ Uchwała nr LVI/ 445 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres 5 lat.

ZOBACZ Uchwała nr LVI/ 444 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. nr 213 poz.7195 z dnia 20.12.2010 r.

ZOBACZ Uchwała nr LVI/ 443 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2010 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad finansowania publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Ząbki. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. nr 213 poz.7194 z dnia 20.12.2010 r.

ZOBACZ Uchwała nr LVI/ 442 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Filii Szkoły Podstawowej Nr 3. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. nr 213 poz.7193 z dnia 20.12.2010 r.

ZOBACZ Uchwała nr LVI/ 441 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ząbki za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz wykonania planu finansowego niektórych miejskich jednostek organizacyjnych za pierwsze półrocze.

ZOBACZ Uchwała nr LVI/ 440 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Ząbki.

ZOBACZ Uchwała nr LVI/ 439 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2010 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

ZOBACZ Uchwała nr LVI/ 438 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok.

ZOBACZ Uchwała Nr LV / 437 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2010 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

ZOBACZ Uchwała Nr LV / 436 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2010

ZOBACZ Uchwała Nr LIV / 435 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej.

ZOBACZ Uchwała Nr LIV / 434 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na działalność oświatową.

ZOBACZ Uchwała Nr LIV / 433 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miasta Ząbki na lata 2010-2013.

ZOBACZ Uchwała Nr LIV/ 432 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod stację uzdatniania wody.

ZOBACZ Uchwała Nr LIV / 431 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

ZOBACZ Uchwała Nr LIV / 430 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziałów Gminy Ząbki w nieruchomościach położonych przy ul. Legionów 16 i ul. Legionów 18.

ZOBACZ Uchwała Nr LIV/429/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Filii Szkoły Podstawowej Nr 3. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. nr 213 poz.7193 z dnia 20.12.2010 r.

ZOBACZ Uchwała Nr LIV / 428 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży wyodrębnionych lokali mieszkalnych.

ZOBACZ Uchwała Nr LIV / 427 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok.

ZOBACZ Uchwała Nr LII / 426 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Gospodarczej.

ZOBACZ Uchwała Nr LII / 425 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, psychologa, logopedy i doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez Miasto Ząbki. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. nr 160 poz.3992 z dnia 06.09.2010 r.

ZOBACZ Uchwała Nr LII / 424 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie zmiany siedziby Przedszkola Publicznego Nr 3 „Skrzat” w Ząbkach.- ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. nr 160 poz.3991 z dnia 06.09.2010 r.

ZOBACZ Uchwała Nr LII / 423 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości znajdującej się w gminnym zasobie Miasta Ząbki.

ZOBACZ Uchwała Nr LII / 422 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/353/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009 r.

ZOBACZ Uchwała Nr LII / 421 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty na zbycie nieruchomości gruntowej.

ZOBACZ Uchwała Nr LII / 420 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/81/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 lipca 2007 r.

ZOBACZ Uchwała Nr LII / 419 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/308/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2009 r.

ZOBACZ Uchwała Nr LII / 418 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości gruntowych

ZOBACZ Uchwała Nr LII / 417 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych

ZOBACZ Uchwała Nr LII / 416 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych

ZOBACZ Uchwała Nr LII / 415 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. nr 160 poz.3990 z dnia 06.09.2010 r.

ZOBACZ Uchwała Nr LII / 414 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok.- ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2013 r. poz.3877 z dnia 29.03.2013 r.

ZOBACZ Uchwała Nr LII / 413 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za rok 2009.

ZOBACZ Uchwała Nr LII / 412 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za rok 2009.

ZOBACZ Uchwała Nr LII / 411 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy wyborczej na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.

ZOBACZ Uchwała Nr LI / 410 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

ZOBACZ Uchwała Nr LI / 409 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Miasta Ząbki,

ZOBACZ Uchwała Nr LI / 408 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Miasta Ząbki,

ZOBACZ Uchwała Nr LI / 407 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2010 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu,

ZOBACZ Uchwała Nr LI / 406 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2010,- ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2013 r. poz.2291 z dnia 22.02.2013 r.

ZOBACZ Uchwała Nr LI / 405 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie wezwania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do podjęcia działań w celu modernizacji i budowy trasy przebiegu ulicy Nowo-Ziemowita w Warszawie od granicy Miasta Ząbki poprzez Kijowską i Ziemowita do Trasy Mostu świętokrzyskiego,

ZOBACZ Uchwała Nr LI / 404/ 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia Województwu Mazowieckiemu pomocy rzeczowej z budżetu Miasta Ząbki na dofinansowanie zadania polegającego na remoncie chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 634 w Ząbkach (ul. Piłsudskiego),

ZOBACZ Uchwała Nr LI / 403/ 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2009,

ZOBACZ Uchwała Nr LI / 402 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Ząbki na dofinansowanie zadania zakupu inwestycyjnego powiatu Wołomińskiego polegającego na budowie drogi powiatowej w Ząbkach – ul.Batorego (II etap),

ZOBACZ Uchwała Nr LI / 401 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. nr 122 poz.2702 z dnia 21.06.2010 r.

ZOBACZ Uchwała Nr LI / 400 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” w Ząbkach w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. nr 105 poz.2056 z dnia 25.05.2010 r.

ZOBACZ Uchwała Nr LI / 399 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. nr 105 poz.2055 z dnia 25.05.2010 r.

ZOBACZ Uchwała Nr L / 398 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego oraz dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. nr 136 poz.3206 z dnia 14.07.2010 r.

ZOBACZ Uchwała Nr L / 397 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. nr 136 poz.3205 z dnia 14.07.2010 r.

ZOBACZ Uchwała Nr L / 396 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki oraz określenia granic ich obwodów - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. nr 136 poz.3204 z dnia 14.07.2010 r.

ZOBACZ Uchwała Nr L / 395 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przekształcenia Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach w Szkołę Podstawową Nr 3 w Ząbkach - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. nr 77 poz.1215 z dnia 17.04.2010 r.

ZOBACZ Uchwała Nr L / 394 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. nr 136 poz.3203 z dnia 14.07.2010 r.

ZOBACZ Uchwała Nr L / 393 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. nr 136 poz.3202 z dnia 14.07.2010 r.

ZOBACZ Uchwała Nr L / 392 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie zgody na stosowanie innej stopy procentowej dla rat niespłaconej części ceny sprzedaży nieruchomości

ZOBACZ Uchwała Nr L / 391 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. nr 136 poz.3201 z dnia 14.07.2010 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLIX/390/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. nr 100 poz.1865 z dnia 19.05.2010 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLIX/389/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. nr 100 poz.1864 z dnia 19.05.2010 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLIX/388/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała Nr XLIX/387/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2010 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu

ZOBACZ Uchwała Nr XLIX/386/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2013 r. poz.2168 z dnia 22.02.2013 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLVIII/385/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zamiaru przekształcenia Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach w Szkołę Podstawową Nr 3 w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała Nr XLVIII/384/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ząbki na lata 2007-2013

ZOBACZ Uchwała Nr XLVIII/383/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2009 roku.- ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2013 r. poz.4345 z dnia 10.04.2013 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLVIII/382/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2009, - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2013 r. poz.4344 z dnia 10.04.2013 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLVIII/381/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok, - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. nr 83 poz.1368 z dnia 26.04.2010 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLVII / 380 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny- ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. nr 67 poz.1016 z dnia 31.03.2010 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLVII / 379 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2012 r. poz.7626 z dnia 14.11.2012 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLVII / 378 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji

ZOBACZ Uchwała Nr XLVII / 377 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2009 r. uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2009 - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2012 r. poz.7625 z dnia 14.11.2012 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLVI / 376 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie modernizacji dróg wojewódzkich 634 i 631

ZOBACZ Uchwała Nr XLVI / 375 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej

ZOBACZ Uchwała Nr XLVI / 374 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Uchwała Nr XLVI / 373 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Uchwała Nr XLVI / 372 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Uchwała Nr XLVI / 371 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przekazania Miastu Ząbki mienia Skarbu Państwa

ZOBACZ Uchwała Nr XLVI / 370/ 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. nr 67 poz.1015 z dnia 31.03.2010 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLVI / 369 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zasad zbycia oraz oddawania w dzierżawę lub najem aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. nr 33 poz.464 z dnia 15.02.2010 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLVI / 368 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji

ZOBACZ Uchwała Nr XLV / 367 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2012 r. poz.7624 z dnia 14.11.2012 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLVI / 366 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ząbkach, jako wkładu niepieniężnego (aportu) Miasta Ząbki - prawa własności nieruchomości gminnej przy ul. Batorego w Ząbkach, w zamian za udziały.

ZOBACZ Uchwała Nr XLV / 365 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z ogólnodostępnych miejskich obiektów sportowych - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 209 poz.6435 z dnia 16.12.2009 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLV / 364 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z ogólnodostępnych miejskich obiektów sportowych - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 209 poz.6434 z dnia 16.12.2009 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLV / 363 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady w sprawie uwzględnienia inwestycji w projekcie budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2010 rok

ZOBACZ Uchwała Nr XLV / 362 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia przez Miasto Ząbki zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni na terenie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr XLV / 361 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia przez Miasto Ząbki zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr XLV / 360 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację współdziałania z Miastem Stołecznym Warszawa w wykonywaniu lokalnego transportu zbiorowego

ZOBACZ Uchwała Nr XLV / 359 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010.

ZOBACZ Uchwała Nr XLV / 358 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 209 poz.6433 z dnia 16.12.2009 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLV / 357 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego oraz dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 209 poz.6432 z dnia 16.12.2009 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLV / 356/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie regulaminu placów zabaw stanowiących własność Miasta Ząbki - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 209 poz.6431 z dnia 16.12.2009 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLV / 355/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o.

ZOBACZ Uchwała Nr XLV / 354 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości

ZOBACZ Uchwała Nr XLV / 353 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu

ZOBACZ Uchwała Nr XLV / 352 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Uchwała Nr XLV /351/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Uchwała Nr XLV / 350 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Uchwała Nr XLV / 349 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w drodze darowizny

ZOBACZ Uchwała Nr XLV / 348 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 209 poz.6430 z dnia 16.12.2009 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLV / 347 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji

ZOBACZ Uchwała Nr XLV / 346 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2012 r. poz.1897 z dnia 27.02.2012 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLIV / 345 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 września 2009 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady w sprawie wpisania budowy obwodnicy Marek na drodze S8 oraz drogi S17 na odcinku od projektowanej drogi S8 do miejscowości Wiązowna do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 Ministerstwa Infrastruktury

ZOBACZ Uchwała Nr XLIV / 344 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 września 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Ząbki

ZOBZCZ Uchwała Nr XLIV / 343 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 września 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 170 poz.4939 z dnia 31.10.2009 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLIV / 342 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Uchwała Nr XLIV / 341 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dopłat do 1m 3 ścieków bytowych, 1m 3 wody oraz opłaty abonamentowej za rozliczenie należności dostarczanej wody lub ilości odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w Mieście Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr XLIV / 340 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji

ZOBACZ Uchwała Nr XLIV / 339 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 216 poz.6548 z dnia 25.11.2011 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLIII / 338 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie

ZOBACZ Uchwała Nr XLIII / 337 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie

ZOBACZ Uchwała Nr XLIII / 336 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości

ZOBACZ Uchwała Nr XLIII / 335 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości

ZOBACZ Uchwała Nr XLIII / 334 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych

ZOBACZ Uchwała Nr XLIII / 333 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania do części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr XLIII / 332 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ząbki na lata 2008 – 2015

ZOBACZ Uchwała Nr XLIII / 331 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej

ZOBACZ Uchwała Nr XLIII / 330 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Uchwała Nr XLIII/ 329 /2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji

ZOBACZ Uchwała Nr XLIII / 328 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/318/09 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie dopłat do 1m3 ścieków bytowych, 1m3 wody oraz opłaty abonamentowej za rozliczenie należności dostarczanej wody lub ilości odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w Mieście Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr XLIII / 327 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki.

ZOBACZ Uchwała Nr XLIII / 326 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 170 poz.4942 z dnia 31.10.2009 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLIII/325/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2012 r. poz.3252 z dnia 10.04.2012 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLII / 324 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2012 r. poz.3284 z dnia 10.04.2012 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLII / 323 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 03 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia Miasta Ząbki do niektórych projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

ZOBACZ Uchwała Nr XLII / 322 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Miasto Ząbki do przedsięwzięcia dotyczącego projektu szkoleniowego dla kadr urzędów administracji publicznej „Transparentny i sprawny urząd administracji samorządowej”

ZOBACZ Uchwała Nr XLII / 321 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Uchwała Nr XLII / 320/ 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie indywidualnej bonifikaty na sprzedaż wyodrębnionych lokali mieszkalnych

ZOBACZ Uchwała Nr XLII / 319 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży wyodrębnionych lokali mieszkalnych

ZOBACZ Uchwała Nr XLII / 318 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie dopłat do 1m3 ścieków bytowych, 1m3 wody oraz opłaty abonamentowej za rozliczenie należności dostarczanej wody lub ilości odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w Mieście Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr XLII / 317 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

ZOBACZ Uchwała Nr XLII / 316 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miasta Ząbki na lata 2009-2012

ZOBACZ Uchwała Nr XLII / 315 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dostawę energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej na potrzeby Miasta Ząbki na okres przekraczający rok budżetowy

ZOBACZ Uchwała Nr XLII / 314 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie ubezpieczeń majątkowych, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń na życie na potrzeby Miasta Ząbki oraz jego jednostek organizacyjnych na okres przekraczający rok budżetowy.

ZOBACZ Uchwała Nr XLII / 313 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2012 r. poz.3251 z dnia 10.04.2012 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLI / 312 /2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oraz ustanowienie prawa użytkowania do części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Ząbki.

ZOBACZ Uchwała Nr XLI / 311 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 124 poz.3663 z dnia 31.07.2009 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLI / 310 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 124 poz.3662 z dnia 31.07.2009 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLI / 309 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z ogólnodostępnych miejskich obiektów sportowych. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 124 poz.3661 z dnia 31.07.2009 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLI / 308 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej i udziału w nieruchomości gruntowej oraz nabycie udziału w nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Uchwała Nr XLI / 307 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Ząbki. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 124 poz.3660 z dnia 31.07.2009 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLI / 306 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 124 poz.3659 z dnia 31.07.2009 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLI / 305 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2012 r. poz.1159 z dnia 09.02.2012 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XL / 304 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ząbkach, jako wkładu niepieniężnego (aportu) aportu Miasta Ząbki - prawa własności nieruchomości gminnej przy ul. Batorego w Ząbkach, w zamian za udziały.

ZOBACZ Uchwała Nr XL / 303 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Uchwała Nr XL / 302 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ząbki na lata 2008 – 2015

ZOBACZ Uchwała Nr XL / 301 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 maja 2009r. w sprawie udzielenia przez Miasto Ząbki pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Mazowieckiemu na cel realizacji projektu: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

ZOBACZ Uchwała Nr XL / 300 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 maja 2009r. w sprawie udzielenia przez Miasto Ząbki pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Mazowieckiemu na cel realizacji projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

ZOBACZ Uchwała Nr XL / 299 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ZOBACZ Uchwała Nr XL / 298 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 maja 2009r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu miasta, na dofinansowanie zadania i zakupu inwestycyjnego Powiatu Wołomińskiego polegającego na dofinansowanie budowy drogi powiatowej Batorego w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała Nr XL / 297 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 maja 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2012 r. poz.1158 z dnia 09.02.2012 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XL / 296 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji

ZOBACZ Uchwała Nr XL/295/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 124 poz.3659 z dnia 31.07.2009 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XXXIX / 294 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych

ZOBACZ Uchwała Nr XXXIX / 293 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji

ZOBACZ Uchwała Nr XXXIX/292/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 144 poz.4591 z dnia 11.08.2011 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XXXIX / 291/ 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wyodrębnionego lokalu mieszkalnego

ZOBACZ Uchwała Nr XXXVIII / 290 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 100 poz.2836 z dnia 28.06.2009 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XXXVIII / 289 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 100 poz.2835 z dnia 28.06.2009 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XXXVIII / 288 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Ząbki na lata 2009-2013

ZOBACZ Uchwała Nr XXXVIII / 287 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Poddziałanie „Praca nad sobą – szansą na przyszłość”

ZOBACZ Uchwała Nr XXXVIII / 286 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Uchwała Nr XXXVIII / 285 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości .

ZOBACZ Uchwała Nr XXXVIII / 284 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 144 poz.4590 z dnia 11.08.2011 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XXXVII / 283 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” w Ząbkach w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 81 poz.2189 z dnia 31.05.2009 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XXXVII / 282 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na okręgi wyborcze. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 81 poz.2188 z dnia 31.05.2009 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XXXVII / 281 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 81 poz.2187 z dnia 31.05.2009 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XXXVII / 280 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie