Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

25 maja 2018 07:57 | wersja 13 | Ten dokument ma 55 załączników 55

Najnowsza wersja

Uchwały 2018

Uchwała Nr LVII / 543 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia przez Miasto Ząbki zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie drogowym dróg powiatowych w granicach
administracyjnych Miasta Ząbki.
Uchwała Nr LVII / 542 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia jednego inspektora ochrony danych.
Uchwała Nr LVII / 541 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2026.
Uchwała Nr LVII / 540 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie
wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018.

Uchwała Nr LVI / 539 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach
Uchwała Nr LVI / 538 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentów złożonych przy zgłaszaniu kandydatów na ławników.
Uchwała Nr LVI / 537 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki.
Uchwała Nr LVI / 536 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.mapa

Uchwała Nr LVI / 535 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. mapa
Uchwała Nr LVI / 534 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr LVI / 533 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

Uchwała Nr LVI / 532 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Uchwała Nr LVI / 531 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
Uchwała Nr LVI / 530 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia Miasta Ząbki do realizacji projektu partnerskiego pn. „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka,
Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”.
Uchwała Nr LVI / 529 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2018 z
przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań
finansowych z tytułu emisji papierów wartościowych.
Uchwała Nr LVI / 528 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2026.
Uchwała Nr LVI / 527 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018.

Uchwała Nr LV / 526 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ząbki – rejon centrum miasta.
Uchwała Nr LV / 525 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie
przygotowania projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów
budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Miasta Ząbki.
Uchwała Nr LV / 524 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie
wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania drogą wojewódzką nr 629 w zakresie
budowy dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Uchwała Nr LV / 523 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie
przyjęcia środków z Funduszu Spójności.
Uchwała Nr LV / 522 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Ząbki na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. mapa - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 3144 z dnia 29.03.2018 r.
Uchwała Nr LV / 521 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Ząbki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do rady Miasta Ząbki. mapa - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 3146 z dnia 29.03.2018 r.
Uchwała Nr LV/ 520 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2026.
Uchwała Nr LV / 519 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie
wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018.

Uchwała Nr LIV/ 518 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. mapa
Uchwała Nr LIV/ 517 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. mapa
Uchwała Nr LIV/ 516 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. mapa
Uchwała Nr LIV/ 515 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lutego 2018 r. dotycząca wyrażenia stanowiska w sprawie przyspieszenia realizacji ul. Nowo-Ziemowita – przedłużenia Trasy Świętokrzyskiej - na terenie dzielnicy Targówek i miasta Ząbki wraz z budową linii tramwajowej od Dworca Wschodniego do Ząbek oraz zapewnienia dogodnego powiązania ul. Ziemowita z projektowaną Wschodnią Obwodnicą
Śródmieścia Warszawy.
Uchwała Nr LIV/ 514 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Drewnickiej i Kochanowskiego w Ząbkach”.
Uchwała Nr LIV/ 513 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu przez Miasto Ząbki na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa – Wólka Kozłowska, na odcinku: od skrzyżowania z ul. Orlą w Ząbkach do skrzyżowania z drogą
wojewódzką nr 631”.
Uchwała Nr LIV/ 512 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Ząbki dla placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 3145 z dnia 29.03.2018 r.
Uchwała Nr LIV/ 511 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2026.
Uchwała Nr LIV/ 510 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018.

Uchwała LIII/ 509 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Ząbki dla placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół. załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 1399 z dnia 12.02.2018 r.

Uchwała LIII/ 508 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie pozostawienia zgłoszeń kandydatów na ławników do sądów powszechnych bez dalszego biegu.

Uchwała LIII/ 507 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych.

Uchwała LIII/ 506 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Ząbki do komisji opiniującej wnioski o nagrodę za osiągnięte wyniki sportowe.

Uchwała LIII/ 505 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. mapa

Uchwała LIII/ 504 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o.na lata 2018-2021.

Uchwała LIII/ 503 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty, podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Ząbki, za pomocą innego instrumentu płatniczego. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 1396 z dnia 12.02.2018 r.

Uchwała LIII/ 502 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018‑2026.

Uchwała LIII/ 501 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018.

Treść dokumentów w załącznikach.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie