Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

25 listopada 2015 13:38 | wersja 4 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Referat oświaty i polityki społecznej

REFERAT OŚWIATY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Kierownik referatu:
Ewa Wiśniewska


tel. 0-22 51 09 738

ewa.wisniewska@zabki.pl

Do zadań Referatu Oświaty i Polityki Społecznej należy w szczególności:

1.wykonywanie zadań oświatowych organu prowadzącego szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe;

2.koordynacja, doradztwo i nadzór w zakresie przygotowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli;

3.prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych niepublicznych;

4.udzielanie i rozliczanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego;

5.rozliczanie dotacji udzielanej na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych z terenu innych gmin;

6.kontrola w przedszkolach niepublicznych, szkołach publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w informacji, według której udzielana jest dotacja na dany miesiąc;

7.współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami oświatowymi;

8.ocena pracy dyrektora szkoły/przedszkola;

9.organizowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół;

10.prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli;

11.kontrola spełniania obowiązku nauki;

12.koordynacja konkursów organizowanych dla jednostek oświatowych;

13.realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy finansowej uczniom w ramach programu „Wyprawka Szkolna”;

14.sporządzanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.);

15.prowadzenie statystyki oświatowej;

16.prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kształcenia młodocianych pracowników;

17.prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych;

18.nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi;

19.realizacja zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

20.realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii ;

21.obsługa administracyjna Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

22.współpraca z różnymi podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymi, w zakresie profilaktyki problemów dzieci i młodzieży;

23.sporządzanie należnych sprawozdań, analiz i informacji w zakresie realizowanych spraw;

24.nadzór nad działalnością szkół/placówek zgodnie z kompetencjami organu prowadzącego szkołę/placówkę;

25.sprawowanie nadzoru nad działalnością świetlic środowiskowych i Ośrodka Pomocy Społecznej;

26.nadzór nad sporządzaniem i realizacją planów finansowych miejskich gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli.

 

1 marca 2011 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Referat oświaty i pomocy społecznej

REFERAT OŚWIATY

I POMOCY SPOŁECZNEJ


Ewa Wiśniewska


tel. 0-22 51 09 738

ewa.wisniewska@zabki.pl

Do zadań Referatu Oświaty i Pomocy Społecznej należy w szczególności:

1) wykonywanie zadań oświatowych przypisanych organowi prowadzącemu szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe;

2) prowadzenie ewidencji placówek oświatowych niepublicznych;

3) współpraca z organem nadzoru pedagogicznego nad placówkami oświatowymi;

4) przygotowywanie procedur konkursowych na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych;

5) organizowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół;

6) prowadzenie statystyki oświatowej;

7) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli;

8) sporządzanie sprawozdań z zakresu funkcjonowania placówek oświatowych;

9) kontrola obowiązku nauki;

10) realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

11) realizacja zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

12) realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii;

13) obsługa administracyjna Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

14) współpraca z różnymi podmiotami w tym: organizacjami pozarządowymi, w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień;

15) sporządzanie należnych sprawozdań, analiz i informacji w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień;

16) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad:

a. szkołami podstawowymi,

b. gimnazjami publicznymi,

c. przedszkolami publicznymi,

d. Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

e. świetlicami środowiskowymi.Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie