Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 grudnia 2015 14:47 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Referat organizacyjno - administracyjny

REFERAT ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNY

Kierownik Referatu

Małgorzata Murawska

tel. 0-22 51 09 728

malgorzta.murawska@zabki.pl


Do zadań Referatu Organizacyjno - Administracyjnego należy w szczególności:

1) w zakresie spraw organizacyjnych:
a) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu,
b) koordynowanie zadań związanych z wyborami do Sejmu i Senatu, Prezydenta RP, Parlamentu Europejskiego, wyborami samorządowymi oraz przeprowadzeniem referendum,
c) koordynacja prac związanych z opracowaniem dla potrzeb Burmistrza projektów rozstrzygnięć, analiz i innych opracowań przygotowywanych przez referaty i inne komórki organizacyjne Urzędu,
d) opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz wdrażanie i kontrola przestrzegania regulaminu,
e) wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
f) prowadzenie ewidencji porozumień zawartych w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej,
g) organizowanie przekazywania do archiwum zakładowego Urzędu materiałów archiwalnych przez komórki Urzędu oraz prowadzenie tego archiwum,
h) koordynacja i nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów w Urzędzie,
i) prowadzenie spraw dotyczących reorganizacji i przekształceń jednostek organizacyjnych Miasta,
j) koordynowanie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej przez Urząd na wniosek;
2) w zakresie kontroli, skarg i wniosków:
a) koordynowanie kontroli przeprowadzanych przez komórki Urzędu w miejskich jednostkach organizacyjnych - w zakresie zleconym przez Burmistrza,
b) prowadzenie kontroli wewnętrznej w Urzędzie w zakresie:
- realizacji uchwał Rady oraz wniosków komisji Rady,
- terminowego załatwiania indywidualnych spraw oraz skarg i wniosków,
- przestrzegania instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu
akt,
- gromadzenie dokumentacji pokontrolnej,
c) organizacja załatwiania petycji, skarg i wniosków;
d) sprawowanie nadzoru nad miejskimi spółkami handlowymi;
3) w zakresie obsługi Urzędu:
a) utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu,
b) zabezpieczenie mienia Urzędu,
c) zaopatrzenie Urzędu w środki techniczne, sprzęt biurowy i artykuły papiernicze,
d) gospodarka odzieżą roboczą i ochronną;
e) zapewnienie przestrzegania na terenie Urzędu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
f) zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w Urzędzie oraz sprawowanie nadzoru
nad zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego w miejskich jednostkach
organizacyjnych,
g) organizowanie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej,
h) gospodarowanie taborem samochodowym,
i) gospodarka tablicami i pieczęciami urzędowymi,
j) gospodarowanie drukami i formularzami,
k) zapewnienie informacji wizualnej dla interesantów Urzędu,
l) zapewnienie łączności alarmowej i telefonii komórkowej;
4) w zakresie spraw komunalnych:
a) gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Miasta, w tym:
- sprawy wydawania skierowań dla osób w sprawie umów najmu lokalu
mieszkalnego oraz socjalnego,
- sprawy przekwaterowań z budynków zagrożonych i przeznaczonych do
rozbiórki,
- sprawy dotyczące ustalania stanu prawnego lokali komunalnych,
- sprawy zamiany lokali mieszkalnych,
- przygotowanie wykazu osób zakwalifikowanych do wynajmu lokali
mieszkalnych,
- obsługa Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
- utrzymanie i konserwacja mieszkaniowego zasobu.
b) przygotowywanie projektów uchwał Rady dotyczących cen, opłat i stawek
z zakresu gospodarki komunalnej,
c) zbiórka nieczystości z koszy ulicznych oraz likwidacja dzikich wysypisk.


Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie