Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 lipca 2017 18:40 | wersja 3 | Ten dokument ma 28 załączników 28

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE RADZIE MIASTA - XLV SESJA

Sesja zwołana na dzień 31.07.2017 r.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.

Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024.

Projekt uchwały w sprawie połączenia jednostek budżetowych Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach i Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga w Ząbkach.

Projekt uchwały w sprawie połączenia jednostek budżetowych Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach i Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach.

Projekt uchwały w sprawie udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Województwu Mazowieckiemu przez Miasto Ząbki pomocy rzeczowej.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Miasto Ząbki do projektu pn. „Mazowieccy Liderzy e-Administracji”.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Projekt uchwały w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego.

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatowa Karta TAKrodzina.pl.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Ząbki na rok 2017 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ząbki na rok 2017.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych. mapa

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. mapa

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. mapa

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. mapa

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. mapa

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Projekt uchwały w sprawie odmowy anulowania skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego.

Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

Treść dokumentów w załącznikach

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie