Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 sierpnia 2015 15:08 | wersja 3 | Ten dokument ma 13 załączników 13

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE RADZIE MIASTA - XIII SESJA

Sesja zwołana na 27.08.2015 r.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015.

Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu. mapa

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. mapa

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki.

Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej. mapa

Projekt uchwały w sprawie odmowy anulowania skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego

Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach oraz wysokości opłat za niektóre świadczenia z zakresu wychowania przedszkolnego udzielane przez te przedszkola.

Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

Treść dokumentów w załącznikach.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie