Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 lipca 2015 17:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 18 załączników 18

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE RADZIE MIASTA - XI SESJA

Sesja zwołana na dzień 28.07.2015 r.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015.

Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia cen oraz ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w mieście Ząbki.

Projekt uchwały w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Ząbki zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2015/2016.

Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji.

Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego oraz dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji.

Projekt uchwały w sprawie odmowy anulowania skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego.

Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.

Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie