Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 czerwca 2015 16:41 | wersja 3 | Ten dokument ma 25 załączników 25

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE RADZIE MIASTA - X SESJA

Sesja zwołana na 24.06.2015 r.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Ząbki za 2014 rok.

Sprawozdanie finansowe Miasta Ząbki za 2014 rok.

Stan mienia Miasta Ząbki na dzień 31.12.2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Ząbki za 2014 rok.

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Ząbki za 2014 rok.

Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2014.

Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki.

Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za rok 2014.

Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za rok 2014

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za rok 2014.

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za rok 2014.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015.

Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mazowieckim Centrum Psychiatrii DREWNICA Sp. z o. o. w Ząbkach w związku z referendum ogólnokrajowym

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki - rejon pomiędzy ulicami Andersena, nowo projektowaną, Powstańców i Mazowiecką. -załącznik nr 1 rysunek , załącznik nr 2 infrastruktura

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach.

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków: przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, jak również trybu pobierania tych opłat.

Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

Treść dokumentów w załącznikach.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie