Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 kwietnia 2019 16:21 | wersja 1 | Ten dokument ma 11 załączników 11

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE RADZIE MIASTA - VIII SESJA

Sesja zwołana na dzień 24.04.2019 r.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2019.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Ząbki zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie drogowym dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Ząbki.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniącym inne stanowisko kierownicze w szkole oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl.

Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ząbki.

Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Ząbkach Komendy Powiatowej Policji w Wołominie oraz stanu bezpieczeństwa w Ząbkach w 2018 r.

Sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2018 r. w Mieście Ząbki.

Informacja Burmistrza o działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

Treść dokumentów w załącznikach.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie