Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 maja 2015 16:32 | wersja 2 | Ten dokument ma 14 załączników 14

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE RADZIE MIASTA - VIII SESJA

Sesja zwołana na dzień 14.05.2015 r.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015.

Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta w sprawie zwrotu kwot udziału właścicieli nieruchomości w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką umowną nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata*/na czas nieoznaczony.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Ząbki zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów w pasie drogowym dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Ząbki.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Ząbki.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2014 w mieście Ząbki.

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok.

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach w 2014 roku.

Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie