Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 marca 2015 09:48 | wersja 3 | Ten dokument ma 18 załączników 18

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE RADZIE MIASTA - V SESJA

Sesja zwołana na dzień 10.03.2015 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015.

Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2021.

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Województwu Mazowieckiemu przez Miasto Ząbki pomocy rzeczowej.

Projekt uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Miasta Ząbki.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z toalety miejskiej zlokalizowanej na terenie Parku Miejskiego im. Szuberta w Ząbkach.

Projekt uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z toalety miejskiej zlokalizowanej na ternie Parku Miejskiego im. Szuberta w Ząbkach.

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu placów zabaw stanowiących własność Miasta Ząbki.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015.

Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Mazowieckim Centrum Psychiatrii DREWNICA Sp. z o.o. w Ząbkach w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność komendanta Straży Miejskiej w Ząbkach.

Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rad.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie