Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 listopada 2013 16:00 | wersja 1 | Ten dokument ma 18 załączników 18

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE RADZIE MIASTA - SESJA XLVI

Sesja zwołana na dzień 13.11.2013 r.

Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2013 rok.

Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2019.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ząbki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z ogólnodostępnych miejskich obiektów sportowych.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sposobu ustalania opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Ząbki uprawnienia do ustalenia ich wysokości.

Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się służebności gruntowej.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta. 


Treść dokumentów w załączniku.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie