Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 lipca 2013 10:58 | wersja 3 | Ten dokument ma 18 załączników 18

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE RADZIE MIASTA - SESJA XLIII

Sesja zwołana na dzień 2.08.2013 r.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2013 rok.

Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2019. załacznik nr 2

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Ząbki zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie dofinansowania zniżek w opłatach za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny. 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Projekt uchwały w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Ząbki zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2013/2014.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Ząbki do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Cud nad Wisłą – 1920”.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach.

Sprawozdanie z realizacji kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonych w I półroczu 2013 r.

Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta

Treść dokumentów w załącznikach.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie