Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 maja 2013 17:37 | wersja 4 | Ten dokument ma 24 załączniki 24

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE RADZIE MIASTA - SESJA XL

Sesja zwołana na dzień 16.05.2013 r.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2013 rok.

Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2019.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ząbkach.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o.

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży wyodrębnionych lokali mieszkalnych.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ząbki.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zagospodarowania tych odpadów.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2012.

Sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2012 w mieście Ząbki.

Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej za rok 2012 dla gminy Ząbki.

Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie