Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 czerwca 2014 16:46 | wersja 4 | Ten dokument ma 18 załączników 18

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE RADZIE MIASTA - SESJA LVII

Sesja zwołana na dzień 24.06.2014 r.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ząbki za 2013 rok.

Sprawozdanie z realizacji budżetu w 2013 roku.

Sprawozdanie finansowe z realizacji budżetu w 2013 roku.

Informacja o mieniu Miasta za 2013 rok.

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Ząbki za rok 2013.

Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki z tytułu wykonania budżetu Miasta za rok 2013.

Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki.

Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2013.

Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za rok 2013.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za rok 2013.

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za rok 2013.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za rok 2013.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2014 rok.

Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o., jako wkładu niepieniężnego (aportu) Miasta Ząbki – prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Szpitalnej w Ząbkach.

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

Projekt uchwały w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach oraz wysokości opłat za niektóre świadczenia z zakresu wychowania przedszkolnego udzielane przez te przedszkola.

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie