Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 lipca 2018 12:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 8 załączników 8

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE RADZIE MIASTA - LX SESJA

Sesja zwołana na dzień 13.07.2018 r.

Projekt uchwały w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Ząbki zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2018/2019.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2026.

Projekt uchwały w sprawie niedochodzenia niektórych należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ząbki.

Projekt uchwały w sprawie ceny za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej lub zbiorczej kanalizacji ogólnospławnej.

Projekt uchwały w sprawie opracowania i przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Ząbki.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

Treść dokumentów w załącznikach.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie