Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 grudnia 2014 12:58 | wersja 4 | Ten dokument ma 13 załączników 13

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE RADZIE MIASTA - III SESJA

Sesja zwołana na dzień 30.12.2014 r.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014.

Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.

Projekt uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie w formie pożyczki dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach”.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Miasta Ząbki.

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Świetlicy Środowiskowej Nr 1.

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Świetlicy Środowiskowej Nr 2.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Ząbki na rok 2015 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ząbki na rok 2015.

Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie sposobu ustalania opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Ząbki uprawnienia do ustalenia ich wysokości.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze 2015 r.

Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie