Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 listopada 2018 12:16 | wersja 28 | Ten dokument ma 31 załączników 31

Petycje

Sposób składania i rozpatrywania petycji określony został w ustawie z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870).

Zasady składania i rozpatrywania petycji


Sposób składania i rozpatrywania petycji określony został w ustawie z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870).

Przedmiot petycji

Zgodnie z uregulowaniami ustawy o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna

Adresat petycji

Burmistrz Miasta Ząbki lub Rada Miasta Ząbki

Nadawca petycji

Petycje mogą składać: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów..

Petycja może być złożona w interesie:

publicznym, czyli wszystkich obywateli,

podmiotu wnoszącego petycję, czyli własnym,

innego podmiotu, czyli np. sąsiada lub znajomego, ale za jego pisemną zgodą.

Petycja powinna zawierać:

oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,

wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji, jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów, oznaczenie adresata petycji,

wskazanie przedmiotu petycji,

oznaczenie adresata petycji,

petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję,

petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja może zawierać:

zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego.

Wysokość opłaty: brak

Forma składania petycji

Petycję można złożyć w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, e-puap).

Termin załatwienia petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej niż do 3 miesięcy, licząc od upływu terminu, w którym powinna być rozpatrzona.

Forma załatwienia sprawy

Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Miejsce złożenia i odebrania dokumentów

przesłanie pocztą na adres: Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki;

złożenie osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05 -091 Ząbki w godzinach pracy Urzędu: pn.10.00-18.00, wt.-czw. 8.00-16.00, pt. 7.00-15.00;

przesłanie na numer faxu: 22 51 09 888;

przesłanie na adres e-mail: um@zabki.pl;

przesłanie za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej: www.epuap.gov.pl.

Petycja wielokrotna

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach przewiduje również instytucję tzw. „petycji wielokrotnej”. W świetle uregulowań ww. ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.

W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

Wzór petycji kierowanej do Burmistrza Miasta

Wzór petycji kierowanej do Rady Miasta

Wzór zgoda na złożenie petycji


Informacja na temat rozpatrywanych petycji

kierowanych do Burmistrza Miasta Ząbki


Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4.ust. 3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia petycji

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości

SKAN

Umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Ząbki zakładki „mikroporady”

3.12.2015

Do 3 marca 2016

pozytywnie

2

Szulc-Efekt Sp. z o.o

SKAN

Zakup wody pitnej dla uczniów

28.12.2015

12.01.2016

przekazano według właściwości

3

wnioskodawca

SKAN

Dotyczy grobów wojennych

16.08.2016

-

przekazano według właściwości

4

Szulc Efekt Sp. z o.o.

SKAN

Umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Ząbki zakładki „czyste powietrze”

31.10.2016

27.01.2017

pozytywnie

5

Mieszkańcy ul. Dzikiej

SKAN

Wstrzymanie wycinki drzew przy ul. Dzikiej

19.12.2016

17.01.2017

negatywnie

6

Mieszkańcy Ząbek

SKAN

Zmiana organizacji ruchu linii autobusowej „Z-2”

13.03.2017

12.06.2017

negatywnie

7

Partia Razem

SKAN

Zakup urządzeń monitorujących poziom zanieczyszczenia powietrza

1.12.2017

1.03.2018

negatywnie

8

Uczniowie, rodzice i opiekunowie uczniów

SKAN

Poprawa bezpieczeństwa uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach

21.12.2017

5.02.2018

przekazano według właściwości

9

Mieszkańcy Ząbek i Warszawy

SKAN

Budowa trasy tramwajowej – od Dworca PKP Warszawa Wschodnia przez Pragę i Targówek do Ząbek

16.02.2018

17.05.2018

wzięto pod uwagę

10

Mieszkańcy ul. Sezamkowej

SKAN

Dot. ul. Sezamkowej

11.04.2018

28.06.2018

negatywnie

11

Mieszkańcy Ząbek

SKAN

Poprawa bezpieczeństwa uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach

1.01.2018

29.09.2018

zrealizowano/w części przekazano według właściwości

12

Mieszkańcy Ząbek

SKAN

Dot. ul. Wyszyńskiego

20.08.2018

20.11.2018

wzięto pod uwagę

13

Mieszkańcy Ząbek

SKAN

Dot. poprawy warunków mieszkaniowych w rejonie cmentarza, zlewni i cementowni

28.09.2018

Do 28.12.2018

wzięto pod uwagę

14
Mieszkańcy Ząbek SKAN
Dot. linii 199, 345 7.11.2018 7.02.2019
15
Mieszkańcy Ząbek SKAN
Dot. stacji rowerowej veturilo 14.11.2018 14.02.2019Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie