Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 grudnia 2010 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Oświadczenia na koniec kadencji 2006-2010

Art.24h.

Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

1. Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

………………………………………………

4. Radny i wójt składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał mandat, a wójt informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodar­czej, jeżeli taką działalność prowadzili przed dniem wyboru. Kolejne oświad­czenia majątkowe są składane przez radnego i wójta co roku do dnia 30 kwiet­nia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji .

5. Zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną oso­bą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta skła­dają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia. Do pierwszego oświadczenia majątkowego zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organiza­cyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną oso­bą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli prowadzili ją przed dniem powołania lub za­trudnienia. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez nich co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.

.........................................

PERKOWSKI ROBERT - Burmistrz Miasta Ząbki

.........................................

BŁAWDZIEWICZ KRZYSZTOF - Przewodniczący Rady Miasta - od dnia 21.04.2010

BORRUC STANISŁAW

CHIBOWSKI ANDRZEJ

DĄBROWSKA ZOFIA - Przewodnicząca Komisji Gospodarczej RM

IGNACZAK AGNIESZKA

KALATATOMASZ

KUBICKI MARCIN - Przewodniczący Komisji Społecznej RM

KUKIEŁKA ŁUKASZ

KUROWICKI JAN

LASKOWSKIKRZYSZTOF

MAJTYKA GRZEGORZ

MASTALERSKA AGNIESZKA

MURAWSKI ARTUR

NIEWIADOMSKA BARBARA

OKULUS ZBIGNIEW

POŁOMSKI MAREK - Z-ca Przewodniczący Rady Miasta

STACHERA MAŁGORZATA

STACHERA WALDEMAR

STWORZYJANTADEUSZ

SZARUBKO ADAM - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM

WALCZAK REGINABiuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie