Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 marca 2007 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ogłoszone konkursy

KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH OKREŚLONYCH W USTAWIE Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r.
O DZIAŁANOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

I O WOLONTARAIACIE (Dz.U.Nr 96, poz.873) OGŁOSZONE PRZEZ BURMISTRZA MIASTA ZĄBKI

ROK 2006

1/2006

- Konkurs z dnia 3 marca 2006

ZOBACZ OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta Ząbki w dniu 3 marca 2006 r. ogłasza dla organizacji pozarządowych (oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) otwarte konkursy ofert na dofinansowanie następujących zadań

ROK 2005

7/2005

- ROZSTRZYGNIĘTY w dn. 24.11.2005

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej - do tacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:

1. Zorganizowanie opieki dla osób w starszym wieku, samotnych, schorowanych lub którym rodzina nie może zapewnić opieki - 5 000,00

6/2005

- ROZSTRZYGNIĘTY w dn. 24.11.2005

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:

1. Zorganizowanie opieki i wsparcia dla bezdomnych mężczyzn z uzależnieniem alkoholowym - 10 000,00

5/2005

- ROZSTRZYGNIĘTY w dn. 29.10.2005

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:

1. Zorganizowanie dożywiania zimowego dla dzieci, dorosłych i osób starszych z rodzin dysfunkcyjnych, z problemami alkoholowymi

- 8 000,00

4/2005

- ROZSTRZYGNIĘTY w dn. 20.06.2005

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:

1. Organizowanie obozów sportowych, wyjazdów wakacyjnych o charakterze rekreacyjnym oraz organizacja ferii zimowych - 8 000,00

Dotację przyznano:

- Hufcowi Związku Harcerstwa Polskiego - Ząbki - 8 000,00 zł

3/2005

- ROZSTRZYGNIĘTY w dn. 14.06.2005

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia - otacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:

1. Upowszechniania kultury fizycznej wśród ząbkowskich dzieci i młodzieży w wieku szkolnym - 20 000,00 zł poprzez:

- prowadzenie zajęć w następujących dziedzinach: piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka nożna, pływanie, tenis stołowy,

- organizowanie masowych imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, olimpiad oraz innych imprez o podobnym charakterze,

- wspieranie udziału sportowych reprezentacji w rozgrywkach ligowych, imprezach i zawodach sportowych o zasięgu ponadgminnym, organizowanie rajdów, turniejów;

Dotację przyznano:

- MKS "Dolcan" Ząbki - 17 600,00 zł

- UKS "Jedynka" z SP 1 - 4 700,00 zł

2/2005

- ROZSTRZYGNIĘTY w dn. 9.05.2005
Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej-
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:

1. Wspieranie zapobiegania wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych - 10 000,00 zł poprzez:

- pomoc wychowawczo-integracyjną dla rodzin z osobami niepłnosprawnymi;

- prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno - terapeutycznej;

- pomoc rodzicom w sprawowaniu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, wychowaniu, kształceniu, leczeniu i terapii;

- inicjowanie, wspieranie i promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej oraz jej prezentację;

Dotację przyznano:

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci - Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej z siedzibą w Ząbkach - 10 000,00 zł

1/2005

- ROZSTRZYGNIĘTY w dn. 9.05.2005
Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia -
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:

1. Organizowanie obozów sportowych, wyjazdów wakacyjnych o charakterze rekreacyjnym oraz organizacja ferii zimowych - 30 000,00

2. Wsparcie organizacji Międzydiecezjalnego Przeglądu Chórów Kościelnych im. Jerzego Popiełuszki MATER MISERICORDIAE w Kościele Parafii Miłosierdzia Bożego - 7 000,00

3. Wspieranie rozwoju sportu i rekreacji dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinach: brydż sportowy, piłka koszykowa, piłka nożna, piłka siatkowa - 5 000,00

Dotację przyznano:

ad 1. UKS "Jedynka" ze Szkoły Podstawowej Nr 1 - 4 700,00 zł

ad 2. KONKURSU NIE ROZSTRZYGNIĘTO - nie wpłynęła żadna oferta,

ad 3. KONKURSU NIE ROZSTRZYGNIĘTO - nie wpłynęła żadna oferta,Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie