Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 listopada 2018 15:08 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

LXIV sesja Rady Miasta 15 listopada 2018 roku o godz. 17.00

Uprzejmie zawiadamiam, iż działając zgodnie z § 6 ust. 1 Statutu Miasta Ząbki, zwołuję LXIV. sesję Rady Miasta na dzień 15 listopada 2018 roku o godz. 17 00 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach, przy ul. Piłsudskiego 35.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku sesji.

3.Przyjęcie protokołów z LXII i LXIII sesji Rady Miasta Ząbki.

4.Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018.

5.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018‑2036.

6.Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki.

7.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację współdziałania z Miastem Stołecznym Warszawa w wykonywaniu lokalnego transportu zbiorowego.

8.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

9.Uchwała w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego.

10.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki.

11.Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

12.Sprawozdania z działalności Komisji Rady w 2018 roku.

13.Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

14.Zamknięcie sesji.

PRZEWODNICZĄCY Rady Miasta Ząbki

Wojciech Gut

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie