Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 października 2014 16:11 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

LXII sesja Rady Miasta 23 października 2014 r. o godz. 15.30

Uprzejmie zawiadamiam, iż działając zgodnie z § 6 ust. 1 Statutu Miasta Ząbki, zwołuję LXII. sesję Rady Miasta na dzień 23 października 2014 roku o godz. 15.30 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Uprzejmie zawiadamiam, iż działając zgodnie z § 6 ust. 1 Statutu Miasta Ząbki, zwołuję LXII. sesję Rady Miasta na dzień 23 października 2014 roku o godz. 1530 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku sesji.

3.Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady.

4.Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014.

5.Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.

6.Informacja o planowanej modernizacji oświetlenia ulicznego i realizacji inwestycji na zasadzie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

7.Uchwała w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności.

8.Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki - rejon cmentarza parafialnego przy ul.Piłsudskiego.

9.Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia lasu charakteru lasu ochronnego.

10.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką umowną nieruchomości gruntowej zabudowanej.

11.Uchwała intencyjna w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.

12.Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej.

13.Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

14.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

15.Uchwała w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych.

16.Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ząbki na lata 2014-2020.

17.Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na drugie półrocze 2014 roku.

18.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

19.Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

20.Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

21.Zamknięcie sesji.

PRZEWODNICZĄCY Rady Miasta Ząbki

/-/ Wojciech Gut

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie