Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 lipca 2018 12:11 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

LX sesja Rady Miasta 13 lipca 2018 roku o godz. 7.30

Uprzejmie zawiadamiam, iż działając zgodnie z § 6 ust. 1 Statutu Miasta Ząbki, zwołuję LX. sesję Rady Miasta na dzień 13 lipca 2018 roku o godz. 7 30 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku sesji.

3.Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miasta Ząbki.

4.Uchwała w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Ząbki zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2018/2019.

5.Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018.

6.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2026.

7.Uchwała w sprawie niedochodzenia niektórych należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ząbki.

8.Uchwała w sprawie ceny za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej lub zbiorczej kanalizacji ogólnospławnej.

9.Uchwała w sprawie opracowania i przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Ząbki.

10.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
11.Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne. 12.Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta. 13.Zamknięcie sesji.

WICEPRZEWODNICZĄCY Rady Miasta Ząbki

Marek Połomski

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie