Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 lipca 2014 15:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

LVIII sesja Rady Miasta 22 lipca 2014 r. o godz. 9.00

Uprzejmie zawiadamiam, iż działając zgodnie z § 6 ust. 1 Statutu Miasta Ząbki, zwołuję LVIII. sesję Rady Miasta na dzień 22 lipca 2014 roku o godz. 900 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Uprzejmie zawiadamiam, iż działając zgodnie z § 6 ust. 1 Statutu Miasta Ząbki, zwołuję LVIII. sesję Rady Miasta na dzień 22 lipca 2014 roku o godz. 900 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku sesji.

3.Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady.

4.Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2014 rok.

5.Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.

6.Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

7.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania gruntu.

8.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

9.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

10.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

11.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

12.Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

13.Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.

14.Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki.

15.Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

16.Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

17.Zamknięcie sesji.

PRZEWODNICZĄCY Rady Miasta Ząbki

Wojciech Gut

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie