Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 czerwca 2014 16:27 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

LVII sesja Rady Miasta 24 czerwca 2014 r. o godz. 9.00

Uprzejmie zawiadamiam, iż działając zgodnie z § 6 ust. 1 Statutu Miasta Ząbki, zwołuję LVII. sesję Rady Miasta na dzień 24 czerwca 2014 roku o godz. 900 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Uprzejmie zawiadamiam, iż działając zgodnie z § 6 ust. 1 Statutu Miasta Ząbki, zwołuję LVII. sesję Rady Miasta na dzień 24 czerwca 2014 roku o godz. 900 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku sesji.

3.Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady.

4.Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Ząbki za 2013 rok.

5.Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2013.

6.Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za rok 2013.

7.Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za rok 2013.

8.Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2014 rok.

9.Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.

10.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o., jako wkładu niepieniężnego (aportu) Miasta Ząbki – prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Szpitalnej w Ząbkach.

11.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

12.Uchwała w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach oraz wysokości opłat za niektóre świadczenia z zakresu wychowania przedszkolnego udzielane przez te przedszkola.

13.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.

14.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

15.Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

16.Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

17.Zamknięcie sesji.

PRZEWODNICZĄCY Rady Miasta Ząbki

Wojciech Gut

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie