Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 maja 2014 15:48 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

LVI sesja Rady Miasta 5 czerwca 2014 r. o godz. 9.00

Uprzejmie zawiadamiam, iż działając zgodnie z § 6 ust. 1 Statutu Miasta Ząbki, zwołuję LVI. sesję Rady Miasta na dzień 5 czerwca 2014 roku o godz. 900 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Uprzejmie zawiadamiam, iż działając zgodnie z § 6 ust. 1 Statutu Miasta Ząbki, zwołuję LVI. sesję Rady Miasta na dzień 5 czerwca 2014 roku o godz. 900 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku sesji.

3.Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014.

4.Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.

5.Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. ”Przeprowadzenie weryfikacji oznaczenia użytków w zakresie gruntów zabudowanych oraz utworzenia baz danych obejmujących dane geometryczne o użytkach i konturach klasyfikacyjnych dla obszaru gminy Ząbki z wyłączeniem z zakresu weryfikacji terenów zamkniętych”.

6.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

7.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

8.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

9.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

10.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

11.Uchwała w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Ząbki zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2014/2015.

12.Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ząbki.

13.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013.

14.Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

15.Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

16.Zamknięcie sesji.

PRZEWODNICZĄCY Rady Miasta Ząbki

Wojciech Gut

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie