Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 grudnia 2018 14:00 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Konkurs dla organizacji pozarządowych – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenie sportowe i współzawodnictwo

Burmistrz Miasta Ząbki w dniu w dniu 4 grudnia 2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie realizacji zadań (wysokość środków jest prognozowana)

Burmistrz Miasta Ząbki w dniu w dniu 4 grudnia 2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie realizacji zadań (wysokość środków jest prognozowana)

Konkurs ogłoszony na podstawie:

1.Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365);

2.Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137);

3.Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia
24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057);

4.Uchwały Nr II/7/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019.

WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SZKOLENIA SPORTOWEGO I WSPÓŁZAWODNICTWA W DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH

1.Konkurs na wspieranie działań w zakresie szkolenia sportowego i współzawodnictwa
w dziecięcych i młodzieżowych kategoriach wiekowych, skierowany do organizacji dla których podmiot szkolący ma siedzibę w Ząbkach. (143 000,00)

W roku 2016 wydatkowano na realizację zadania: „Wspieranie działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia sportowego i współzawodnictwa w dziecięcych i młodzieżowych kategoriach wiekowych” – 143 000,00 zł.

Planowana wysokość dotacji w projekcie budżetu została podana w nawiasie. Wysokość środków jest prognozowana, a ostateczne limity wydatków zostaną określone w uchwale budżetowej Miasta Ząbki na 2019 rok.


ZOBACZ WARUNKI KONKURSU
RAMOWY WZÓR OFERTY
RAMOWY WZÓR SPRAWOZDANIA


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie