Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 grudnia 2018 13:45 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Konkurs dla organizacji pozarządowych – SZEŚĆ ZAKRESÓW WSPÓŁPRACY

Burmistrz Miasta Ząbki w dniu 4 grudnia 2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie realizacji zadań w sześciu zakresach (wysokość środków jest prognozowana)

Burmistrz Miasta Ząbki w dniu 4 grudnia 2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie realizacji zadań w sześciu zakresach (wysokość środków jest prognozowana)

Konkurs ogłoszony na podstawie:

1.Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365);

2.Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137);

3.Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia
24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057);

4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452);

5.Uchwały Nr II/7/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019.

Zakres 1. WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

1.Konkurs na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży. (110 000,00)

W roku 2018 wydatkowano na realizację zadania: Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży - 103 749,00 zł.

Zakres 2. WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

1.Konkurs na wspieranie działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w formach niekomercyjnych. (95 000,00)

W roku 2018 wydatkowano na realizację zadania: Wspieranie działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnych - 95 000,00 zł.

Zakres 3.WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM UDZIELANIE POMOCY W POSTACI CZASOWEGO SCHRONIENIA OSOBOM BEZDOMNYM I ZAGROŻONYM BEZDOMNOŚCIĄ, KTÓRYCH BEZDOMNOŚĆ
W SPOSÓB BEZPOŚREDNI WYNIKA Z PROBLEMU ALKOHOLOWEGO

1.Konkurs na udzielanie pomocy w postaci czasowego schronienia osobom bezdomnym, których bezdomność w sposób bezpośredni lub pośredni wynika z problemu alkoholowego. (20 000,00)

W roku 2018 wydatkowano na realizację zadania: Wspieranie działań w zakresie pomocy społecznej w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - 20 000,00 zł.

Zakres 4. WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY MUZYCZNEJ

1.Konkurs na wspieranie działań w zakresie upowszechniania kultury muzycznej wśród mieszkańców Miasta. (35 000,00)

W roku 2018 wydatkowano na realizację zadania: Wspieranie działań w zakresie upowszechniania kultury muzycznej wśród mieszkańców Miasta 45 000,00 zł.

Zakres 5. WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECKA

1.Konkurs na wspieranie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. (10 000,00)

W roku 2018 wydatkowano na realizację zadania: Wspieranie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka 8 000,00 zł.

Zakres 6. WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA

2.Konkurs na wspieranie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia. (10 000,00)

W roku 2018 wydatkowano na realizację zadania: Wspieranie działań w zakresie ochrony
i promocji zdrowia
10 000,00 zł.

Planowana wysokość dotacji w projekcie budżetu została podana w nawiasach. Wysokość środków jest prognozowana, a ostateczne limity wydatków zostaną określone w uchwale budżetowej Miasta Ząbki na 2019 rok.


ZOBACZ WARUNKI KONKURSU

RAMOWY ZWÓR OFERTY

RAMOWY WZÓR SPRAWOZDANIA


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie