Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 sierpnia 2019 11:33 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Komendant Straży Miejskiej w Ząbkach

Prowadzi nabór kandydatów na stanowisko Aplikant (w charakterze strażnik miejski), w pełnym wymiarze czasu pracy. Ilość wolnych stanowisk - 2.

Komendant Straży Miejskiej w Ząbkach

Prowadzi nabór kandydatów na stanowisko Aplikant (w charakterze strażnik miejski), w pełnym wymiarze czasu pracy. Ilość wolnych stanowisk - 2.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie
 • ukończone 21 lat
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • wykształcenie co najmniej średnie
 • nienaganna opinia
 • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym
 • strażnikiem miejskim może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej.


Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • ogólna wiedza na temat działalności Straży Miejskiej w Ząbkach, wiedza o społeczeństwie, Ząbkach (w tym znajomość topografii),
 • ukończone szkolenie podstawowe strażników gminnych (miejskich) [osoby nieposiadające ukończonego szkolenia będą zobowiązane do odbycia szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) w trakcie zatrudnienia]
 • aktywność sportowa
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym
 • prawo jazdy kat. B
 • uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: poniżej link do kwestionariusza:

https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-pomocnicze-wzory-dokumentow-zwiazanych-z-ubieganiem-sie-o-zatrudnienie-nawiazaniem-zmiana-oraz-ustaniem-stosunku-pracy


Komplet dokumentów należy złożyć do dnia 30.08.2019r. godz. 15:00
 • pocztą na adres: Straż Miejska w Ząbkach, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, z dopiskiem „praca - strażnik miejski” (decyduje data wpływu a nie data stempla pocztowego);
 • osobiście w zamkniętej kopercie, wraz z adnotacją: „praca - strażnik miejski” u dyżurnego Straży Miejskiej w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10, w godz. 08.00 – 21.00 od poniedziałku do piątku.

Warunki pracy: W pracy na tym stanowisku występuje zarówno wysiłek fizyczny jak i umysłowy; praca wykonywana jest w pełnym wymiarze czasu pracy, również w systemie równoważnym czasu pracy (obejmującym godziny nocne i dni świąteczne); praca samodzielna, narażona na szczególne obciążenia psychiczne, wymagająca szczególnej koncentracji, dobrego słuchu i ostrości wzroku; praca na terenie Miasta Ząbki, wykonywana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, prowadzenie pojazdów służbowych; praca w zmiennych warunkach atmosferycznych, narażenie na kontakt fizyczny z osobą obezwładnianą, stosowanie środków przymusu bezpośredniego; praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej; praca na stanowisku decyzyjnym związanym z odpowiedzialnością.


W toku rekrutacji, kandydaci będą zobowiązani do: przedstawienia oryginalnych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy, uregulowany stosunek do służby wojskowej (dot. mężczyzn), ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego, a także podpisania oświadczeń o posiadanym obywatelstwie, korzystaniu z pełni praw publicznych i nienagannej opinii.


Dodatkowe informacje:

 • Wszystkie dokumenty wchodzące w skład aplikacji powinny być w języku polskim lub zawierać tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
 • Zastrzegamy sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.
 • Ewentualne pytania proszę kierować na adres e-mail: strazmiejska@zabki.pl lub telefonicznie: 22 510 98 25.
 • Informacje o Straży Miejskiej w Ząbkach można znaleźć w internecie na stronie:

http://www.strazmiejska-zabki.pl/onk.html;


UWAGA: Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


Złożonych dokumentów Straż Miejska w Ząbkach nie zwraca, oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Ząbkach z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki;

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod nr tel. 783 220 250 lub adresem e-mail: daneosobowe@zabki.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy, na jakie złoży Pani/Pan ofertę;

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, pracownicy Straży w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji;

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania. W celu uwierzytelnienia czy to Pani/Pan są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z jakiego prawa może Pani/Pan skorzystać zależy np. od podstawy prawnej, na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania;

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy;

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji;

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Zgodnie z art. 22[1] § 1 Kodeksu pracy od osoby ubiegającej się o zatrudnienie żądamy podania danych osobowych obejmujących:

- imię (imiona) i nazwisko;

- datę urodzenia;

- dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie;

- wykształcenie;

- kwalifikacje zawodowe;

- przebieg dotychczasowego zatrudnienia.


ZOBACZ Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2019 Komendanta Straży Miejskiej w Ząbkach z dnia 8 sierpnia 2019 r.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie