Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 stycznia 2019 10:11 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Komendant Straży Miejskiej w Ząbkach

Prowadzi nabór kandydatów na stanowisko Aplikant (w charakterze strażnik miejski), w pełnym wymiarze czasu pracy. Ilość wolnych stanowisk - 4.

Komendant Straży Miejskiej w Ząbkach

Prowadzi nabór kandydatów na stanowisko Aplikant (w charakterze strażnik miejski), w pełnym wymiarze czasu pracy. Ilość wolnych stanowisk - 4.


Wymagania niezbędne:

-obywatelstwo polskie

-ukończone 21 lat

-korzystanie z pełni praw publicznych

-wykształcenie co najmniej średnie

-nienaganna opinia

-sprawność pod względem fizycznym i psychicznym

-strażnikiem miejskim może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane
z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

-uregulowany stosunek do służby wojskowej.


Wymagania dodatkowe (pożądane):

-ogólna wiedza na temat działalności Straży Miejskiej w Ząbkach, wiedza o społeczeństwie, Ząbkach (w tym znajomość topografii),

-ukończone szkolenie podstawowe strażników gminnych (miejskich) [osoby nieposiadające ukończonego szkolenia będą zobowiązane do odbycia szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) w trakcie zatrudnienia]

-aktywność sportowa

-bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym

-prawo jazdy kat. B

-uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.


Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

-CV (podpisane własnoręcznie), koniecznie zawierające informację o dacie urodzenia, miejscu zamieszkania, posiadanym wykształceniu i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)

-list motywacyjny (podpisany własnoręcznie)

-zgoda na przetwarzanie danych osobowych (podpisana własnoręcznie) o treści:

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Komendant Straży Miejskiej w Ząbkach, siedziba: ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Aplikant.”

Komplet dokumentów należy złożyć do dnia 18.01.2019r. godz. 15:00

-pocztą na adres: Straż Miejska w Ząbkach, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, z dopiskiem „praca strażnik miejski” (decyduje data wpływu);

-osobiście w zamkniętej kopercie, wraz z adnotacją: „praca - strażnik miejski” u dyżurnego Straży Miejskiej w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10, w godz. 08.00 – 21.00 od poniedziałku do piątku.


Warunki pracy: W pracy na tym stanowisku występuje zarówno wysiłek fizyczny jak i umysłowy; praca wykonywana jest w pełnym wymiarze czasu pracy, również w systemie równoważnym czasu pracy (obejmującym godziny nocne i dni świąteczne); praca samodzielna, narażona na szczególne obciążenia psychiczne, wymagająca szczególnej koncentracji, dobrego słuchu i ostrości wzroku; praca na terenie Miasta Ząbki, wykonywana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, prowadzenie pojazdów służbowych; praca w zmiennych warunkach atmosferycznych, narażenie na kontakt fizyczny z osobą obezwładnianą, stosowanie środków przymusu bezpośredniego; praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej; praca na stanowisku decyzyjnym związanym z odpowiedzialnością.

W toku rekrutacji, kandydaci będą zobowiązani do: przedstawienia oryginalnych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy, uregulowany stosunek do służby wojskowej (dot. mężczyzn), ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego, a także podpisania oświadczeń o posiadanym obywatelstwie, korzystaniu z pełni praw publicznych i nienagannej opinii.


Dodatkowe informacje:

-Wszystkie dokumenty wchodzące w skład aplikacji powinny być w języku polskim lub zawierać tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

-Zastrzegamy sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.

-Ewentualne pytania proszę kierować na adres e-mail: strazmiejska@zabki.pl lub telefonicznie: 22 510 98 25.

-Informacje o Straży Miejskiej w Ząbkach można znaleźć w internecie: http://www.strazmiejska-zabki.pl/onk.html;

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Straż Miejska w Ząbkach z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki. To, w jakich celach przetwarzamy Państwa dane wynika z przepisów prawa. Szczegółowo kwestie te opisujemy na stronie internetowej http://www.strazmiejska-zabki.pl/onk.html - „INFORMACJA RODO”

UWAGA: Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Złożonych dokumentów Straż Miejska w Ząbkach nie zwraca, oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.


ZOBACZ Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2019 Komendanta Straży Miejskiej w Ząbkach z dnia 3 stycznia 2019 r.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie