Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 czerwca 2018 14:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze starszy referent / inspektor

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze starszy referent / inspektor


1. Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach, ul. Wojska Polskiego 12, 05-091 Ząbki

2. Stanowisko:

starszy referent / inspektor

3. Wymagania niezbędne:

• obywatelstwo polskie,

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

• brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

•• wykształcenie wyższe, a w przypadku stanowiska inspektor dodatkowo, co najmniej roczny staż pracy w administracji samorządowej,

•• biegła znajomość obsługi komputera,

•• znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

4. Wymagania dodatkowe:

•• wysoka kultura osobista,

•• umiejętność pracy pod presją czasu,

•• umiejętność pracy w zespole,

•• bezkonfliktowość, odporność na stres, łatwość w nawiązywaniu kontaktów,

• umiejętność panowania nad emocjami,

• znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej i systemu pomocy społecznej,

• znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

• znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

• informowanie Klientów o przysługujących im formach pomocy,

• przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawach świadczenia „Dobry start”,

• prowadzenie postępowań i gromadzenie dokumentacji związanej z wypłatą świadczeń,

• sporządzanie projektów decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń,

• sporządzanie list wypłat, sprawozdań, zapotrzebowań, pism i innych dokumentów w zakresie świadczeń „Dobry start”,

• obsługa systemu informatycznego przeznaczonego do realizacji programu „Dobry start”,

• prowadzenie rejestrów i korespondencji w sprawach realizowanych świadczeń,

• wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach.

6. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

• praca w warunkach biurowych, przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

• stanowisko objęte naborem znajduje się w pomieszczeniu na parterze, budynek bez windy dla niepełnosprawnych.

7. Informacja, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 4 b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

8. Wymagane dokumenty:

• CV i list motywacyjny,

• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

• kopie świadectw pracy,

• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

• oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne i umyślne przestępstwo skarbowe,

• oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

9. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do OPS) z dopiskiem „konkurs ofert pracy – starszy referent / inspektor”, w terminie do 25 czerwca 2018 r. do godz. 18 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkach pok. nr 4, przy ul. Wojska Polskiego 12.

10. Pozostałe informacje:

Przewidywany termin zatrudnienia: lipiec 2018 r.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę – pełny etat.

Postępowanie dotyczące naboru prowadzone jest na podstawie przepisów wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z 2017 r. poz. 60, 1930).

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Dokumenty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia zatrudnienia.

Oferty odrzucone zostaną odesłane za pośrednictwem poczty.

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 12, 05-091 Ząbki.

To, w jakich celach przetwarzamy Państwa dane wynika z przepisów prawa. Szczegółowo kwestie te opisujemy na stronie internetowej www.opszabki.pl w zakładce "Dane osobowe".

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach

Artur Kołodziejczyk

ZOBACZ OGŁOSZENIE



Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie