Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

25 listopada 2015 12:36 | wersja 4 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Język migowy w Urzędzie Miasta

Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się w Urzędzie Miasta Ząbki.

Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy z dnia

19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach

komunikowania się w Urzędzie Miasta Ząbki.

Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną" ma prawo do:

1) Załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej.

Nowym prawnym rozwiązaniem wprowadzonym przez ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się jest możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw
w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

2) Kontaktu z Urzędem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji,

w szczególności poprzez:

- korzystanie z poczty elektronicznej - um@zabki.pl;

- korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, umieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki www.bip.zabki.pl;

- przesyłanie faksów 22 51-09-888;

Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się.

3) Skorzystanie z usług tłumacza języka migowego.

Osoba uprawniona, może zgłosić zapotrzebowanie na skorzystanie z dostępu do tłumacza języka migowego:

- polskiego języka migowego (PJM),

- systemu językowo – migowego (SJM),

- sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

przy załatwianiu swoich spraw w Urzędzie Miasta Ząbki.

Zgłoszenie w formie pisemnej pobierz wzór wniosku należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, na co najmniej 3 dni robocze (z wyjątkiem sytuacji nagłych) przed terminem realizacji spraw administracyjnych.

Dodatkowo zgłoszenie można dokonać w jednej z następujących form:

- e-mail na adres um@zabki.pl,

- faxem na nr 22 51-09-888,

- telefonicznie przez osobę trzecią na nr 22 51-09-700,

- bezpośrednio w Urzędzie, korzystając z pomocy jednego z ośmiu pracowników, którzy są w trakcie szkolenia elementarnego na poziomie KSS-1 z zakresu systemu językowo – migowego (SJM)

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016, która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie