Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 sierpnia 2019 10:13 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza konkurs dla zainteresowanych pracą w Urzędzie Miasta Ząbki

na stanowisko podinspektor lub inspektor (jedno stanowisko) ds. działalności gospodarczej

Burmistrz Miasta Ząbki

ogłasza konkurs dla zainteresowanych pracą w Urzędzie Miasta Ząbki na stanowisko podinspektor lub inspektor (jedno stanowisko) ds. działalności gospodarczej.

I. Wymagania niezbędne:

1.spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),

2.wykształcenie średnie, preferowane wyższe o kierunku administracja, prawo, zarządzanie.

3.umiejętność sprawnego analizowania przepisów, biegła obsługi komputera.

4.znajomość ustaw: z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

5.znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów prawa samorządowego,

6.staż pracy min. 2 lata w jednostce samorządu terytorialnego.

II. Wymagania dodatkowe: bezkonfliktowość, odporność na stres, komunikatywność, dokładność, cierpliwość, umiejętność pracy pod presją czasu.

III. Zakres wykonywanych zadań:

1.przyjmowanie, przekształcanie wniosków CEIDG-1 (wpis do CEIDG, zmiana wpisu w CEIDG, wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej, wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej, wykreślenie wpisu w CEIDG) na formę dokumentu elektronicznego i przesyłanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

2.wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dot. okresu do dnia 31.12.2011 r.,

3.udzielanie, odmowa udzielenia, cofnięcie, zmiana lub stwierdzenie wygaśnięcia licencji na prowadzenie krajowego drogowego przewozu osób taksówką osobową,

4.wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży,

5.współpraca z innymi podmiotami (organy skarbowe, organy statystyki publicznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych) w zakresie zadań związanych z ewidencją działalności gospodarczej,

6.prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1.praca w warunkach biurowych związana z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych,

2.stanowisko objęte naborem znajduje się w pomieszczeniu na I piętrze, budynek bez windy dla niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Ząbki, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

V. Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1.kopie świadectw pracy i ewentualnie opinie o dotychczasowej pracy zawodowej,

2.kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,

3.kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4.oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne i umyślne przestępstwo skarbowe,

5.oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.

VI. Dokumenty należy składać osobiście, w zamkniętych kopertach, przesłać pocztą (decyduje data wpływu) z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „nabór na stanowisko – podinspektor lub inspektor (jedno stanowisko) ds. działalności gospodarczej", w terminie do dnia 27 sierpnia 2019 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki, lub przesyłać za pośrednictwem ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej). Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki www.bip.zabki.pl - „oferty pracy” oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ząbkach.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Złożonych dokumentów Urząd Miasta Ząbki nie zwraca, oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Ząbki z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki;

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod nr tel. 783 220 250 lub adresem e-mail: daneosobowe@zabki.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy, na jakie złoży Pani/Pan ofertę;

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, pracownicy Urzędu w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji;

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania. W celu uwierzytelnienia czy to Pani/Pan są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z jakiego prawa może Pani/Pan skorzystać zależy np. od podstawy prawnej, na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania;

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy;

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji;

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Zgodnie z art. 22[1] § 1 Kodeksu pracy od osoby ubiegającej się o zatrudnienie żądamy podania danych osobowych obejmujących:

- imię (imiona) i nazwisko;

- datę urodzenia;

- dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie;

- wykształcenie;

- kwalifikacje zawodowe;

- przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

ZOBACZ OGŁOSZENIE

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie