Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 grudnia 2018 11:54 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza konkurs dla zainteresowanych pracą w Urzędzie Miasta Ząbki

na stanowisko inspektor w Referacie Inwestycji


Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.133.2018

Burmistrza Miasta Ząbki

z dnia 6 grudnia 2018 r.


Burmistrz Miasta Ząbki

ogłasza konkurs dla zainteresowanych pracą w Urzędzie Miasta Ząbki na stanowisko inspektor w Referacie Inwestycji.

Wymagania niezbędne:

1.spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.),

2.wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku budownictwo,

3.umiejętność obsługi komputera, korzystanie z zasobów internetu, obsługa programu do kosztorysowania, Open Office, Exel,

4.dobra znajomość ustaw: z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późń. zm.), z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.),

5.min. 3 lata stażu pracy przy inwestycjach budowlanych.

Wymagania dodatkowe: umiejętność obsługi programu Norma, AutoCad, odporność na stres, bezkonfliktowość, panowanie nad emocjami, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, uczciwość, dokładność, sumienność, rzetelność.

Zakres wykonywanych zadań

1.przygotowywanie postępowań przetargowych w zakresie inwestycji liniowych (drogowych) i kubaturowych w ramach opisu przedmiotu, w tym: przygotowywanie wniosków wstępnych, szacowanie przedmiotu zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, przygotowywanie niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zlecanie dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego i środowiskowych zasad wyceny prac projektowych,

2.przygotowywanie zleceń na wykonanie dokumentacji inwestycji oraz nadzorowanie procesu uzgadniania i uzyskania pozwoleń administracyjnych,

3.przygotowywanie niezbędnych dokumentów do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,

4.przygotowywanie projektów umów z kontrahentami w zakresie inwestycji oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,

5.nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi w porozumieniu z inspektorami nadzoru inwestorskiego,

6.współpraca z Referatem Budżetowo-Finansowym, Referatem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Stanowiskiem ds. Zamówień Publicznych w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych,

7.uczestniczenie w odbiorach wykonywanych robót, w tym odbioru końcowego inwestycji i remontów,

8.rozliczanie finansowe zakończonych inwestycji,

9.uczestniczenie w naradach koordynacyjnych dotyczących realizowanych inwestycji,

10.uczestniczenie w pracach komisji przetargowych,

11.uczestniczenie w odbiorach pogwarancyjnych wykonanych inwestycji,

12.przygotowywanie wniosków dotyczących zmian do budżetu Miasta Ząbki,

13.przygotowanie odpowiedzi oraz opracowań na pisma w zakresie realizacji i przebiegu inwestycji,

14.udzielanie informacji publicznej w zakresie realizacji i przebiegu inwestycji.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1.Praca w warunkach biurowych związana z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych.

2.Stanowisko objęte naborem znajduje się w pomieszczeniu na I piętrze, budynek bez windy dla niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Ząbki, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1.CV i list motywacyjny.

2.Kopie świadectw pracy i ewentualnie opinie o dotychczasowej pracy zawodowej.

3.Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane na danym stanowisku.

4.Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

5.Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne i umyślne przestępstwo skarbowe.

6.Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Miasto Ząbki z siedzibą przy ul. Wojska
Polskiego 10, 05-091 Ząbki. To, w jakich celach przetwarzamy Państwa dane wynika z przepisów prawa. Szczegółowo kwestie te opisujemy na stronie internetowej www.zabki.pl w zakładce "Dane osobowe"

Zastrzegamy sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.

Dokumenty należy składać osobiście, w zamkniętych kopertach, przesłać pocztą (decyduje data wpływu) z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „konkurs ofert pracy – inspektor w Referacie Inwestycji" w terminie do dnia 17 grudnia 2018 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki, lub przesyłać za pośrednictwem ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej). Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki www.bip.zabki.pl - „oferty pracy” oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy ul. Wojska Polskiego 10.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Złożonych dokumentów Urząd Miasta Ząbki nie zwraca, oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

ZOBACZ WARUNKI KONKURSU

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie