Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 czerwca 2018 08:45 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza konkurs dla zainteresowanych pracą w Urzędzie Miasta Ząbki

na stanowisko inspektor w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Zdrowia

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.58.2018

Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 czerwca 2018 r.


Burmistrz Miasta Ząbki

ogłasza konkurs dla zainteresowanych pracą w Urzędzie Miasta Ząbki na stanowisko inspektor w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Zdrowia.


Wymagania niezbędne:

1.spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.),

2.wykształcenie wyższe, preferowane grafika komputerowa i multimedia,

3.biegła znajomość pakietu Corel, umiejętność samodzielnego wypracowywania koncepcji graficznych, praktyczna znajomość pakietów programów biurowych, umiejętność obsługi systemów zarządzania treścią, znajomość HTML5 + CSS3,

4.3 lata stażu pracy w tym 1 rok w administracji.

Wymagania dodatkowe: umiejętność organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, komunikatywność, odporność na stres, terminowość.

Zakres wykonywanych zadań:

1.przygotowywanie materiałów akcydensowych, promocyjnych w formie drukowanej i elektronicznej,

2.administrowanie i zarządzanie serwisem internetowym Miasta,

3.przygotowywanie wizualizacji i prezentacji,

4.obsługa urządzeń przekazu medialnego należącymi do Miasta,

5.zapewnienie ujednoliconych elementów indentyfikacji wizualnej,

6.organizowanie imprez kulturalnych i promocyjnych Miasta,

7.promowanie potencjału, osiągnięć i działań Miasta w kraju i za granicą, we współpracy z komórkami ogrnizacyjnymi Urzędu i gminnymi jednostkami organizacyjnymi,

8.upowszechnianie sportu i aktywnego wypoczynku,

9.opracowywanie projektów i planów rozwoju kultury, sportu i profilaktyki zdrowotnej w Mieście,

10.współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym, związkami twórczymi i innymi organizacjami życia kulturalnego w Mieście.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1.Praca w warunkach biurowych związana z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych.

2.Stanowisko objęte naborem znajduje się w pomieszczeniu na I piętrze, budynek bez windy dla niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Ząbki, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1.CV i list motywacyjny.

2.Kopie świadectw pracy i ewentualnie opinie o dotychczasowej pracy zawodowej.

3.Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane na danym stanowisku.

4.Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

5.Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne i umyślne przestępstwo skarbowe.

6.Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Miasto Ząbki z siedzibą przy ul. Wojska
Polskiego 10, 05-091 Ząbki. To, w jakich celach przetwarzamy Państwa dane wynika z przepisów prawa. Szczegółowo kwestie te opisujemy na stronie internetowej www.zabki.pl w zakładce "Dane osobowe".

Zastrzegamy sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.

Dokumenty należy składać osobiście, w zamkniętych kopertach, przesłać pocztą (decyduje data wpływu) z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „konkurs ofert pracy – inspektor w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Zdrowia" w terminie do dnia 22 czerwca 2018 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki, lub przesyłać za pośrednictwem ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej). Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki www.bip.zabki.pl - „oferty pracy” oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy ul. Wojska Polskiego 10.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Złożonych dokumentów Urząd Miasta Ząbki nie zwraca, oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

ZOBACZ WYMAGANIA

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie