Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 maja 2018 11:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza konkurs dla zainteresowanych pracą w Urzędzie Miasta Ząbki

na stanowisko podinspektor w Referacie Dróg i Komunikacji Miejskiej

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.46.2018

Burmistrza Miasta Ząbki

z dnia 21 maja 2018 r.


Burmistrz Miasta Ząbki

ogłasza konkurs dla zainteresowanych pracą w Urzędzie Miasta Ząbki na stanowisko podinspektor w Referacie Dróg i Komunikacji Miejskiej.


Wymagania niezbędne:

1.spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.),

2.wykształcenie średnie, preferowane wyższe o kierunku administracja publiczna,

3.umiejętność obsługi komputera, korzystania z zasobów internetu, obsługa programu Microsoft Office, znajomość programu Geo-map, znajomość czytania map,

4.znajomość instrukcji kancelaryjnej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o drogach publicznych, rozporządzenia w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz o ochronie danych osobowych,

5.staż pracy min. 3-lata w tym co najmniej 1 rok w administracji samorządowej.

Wymagania dodatkowe: wysoka kultura osobista, komunikatywność, kreatywność, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność organizacji czasu pracy.

Zakres wykonywanych zadań:

1.przygotowywanie projektów decyzji w zakresie lokalizacji, umieszczeń urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg, zajęć pasa drogowego i dróg publicznych zarządzanych przez Burmistrza Miasta Ząbki w celach innych niż budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ich ochrona,

2.przygotowywanie projektów decyzji w zakresie kar za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Burmistrza Miasta Ząbki bez zgody zarządcy drogi,

3.przygotowywanie projektów decyzji w związku z awaryjnymi zajęciami pasa drogowego dróg zarządzanych przez Burmistrza Miasta Ząbki,

4.czynne uczestniczenie w przygotowywaniu i przekazywaniu dokumentów ref. DiKM do archiwum zakładowego,

5.dostarczanie i odbiór do/z komórek merytorycznych przygotowanej przez pracowników ref. DiKM dokumentacji, względnie korespondencj w tym dokonywanie rejestracji dokumentów w rejestrach znajdujących się w Sekretariacie,

6.przygotowanie korespondencji własnej i kierownika referatu do wysyłki i dostarczenie jej do komórek nadawczych,

7.przygotowywanie odpowiedzi na pisma.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1.Praca w warunkach biurowych związana z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych.

2.Stanowisko objęte naborem znajduje się w pomieszczeniu na parterze, budynek bez windy dla niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Ząbki, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1.CV i list motywacyjny.

2.Kopie świadectw pracy i ewentualnie opinie o dotychczasowej pracy zawodowej.

3.Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane na danym stanowisku.

4.Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

5.Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne i umyślne przestępstwo skarbowe.

6.Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) informujemy, iż administratorem danych osobowych udostępnionych przez Panią/Pana dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji/ konkursu jest Urząd Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Zastrzegamy sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.

Dokumenty należy składać osobiście, w zamkniętych kopertach, przesłać pocztą (decyduje data wpływu) z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „konkurs ofert pracy – podinspektor w Referacie Dróg i Komunikacji Miejskiej." w terminie do dnia 1 czerwca 2018 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki, lub przesyłać za pośrednictwem ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej). Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki www.bip.zabki.pl - „oferty pracy” oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy ul. Wojska Polskiego 10.

ZOBACZ OGŁOSZENIE

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie