Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 maja 2018 15:25 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza konkurs dla zainteresowanych pracą w Urzędzie Miasta Ząbki

na stanowisko podinspektor w Referacie Księgowości Podatkowej i Windykacji.

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.43.2018

Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 maja 2018 r.


Burmistrz Miasta Ząbki

ogłasza konkurs dla zainteresowanych pracą w Urzędzie Miasta Ząbki na stanowisko podinspektor w Referacie Księgowości Podatkowej i Windykacji.

Wymagania niezbędne:

1.spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.),

2.wykształcenie wyższe, preferowane wyższe o kierunku finansowo-rachunkowym lub administracyjnym,

3.umiejętność obsługi komputera, korzystania z zasobów internetu, obsługa programu Microsoft Office,

4.znajomość ustaw: z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2017 r., poz. 1289 ze zm.), z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2017 r., poz. 201 ze zm.), z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Z 2017 r., poz. 1785 ze zm.), z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Z 2017 r., poz. 1201 ze zm.),

5.staż pracy 3 lata w tym 1 rok w administracji samorządowej lub skarbowej.

Wymagania dodatkowe: samodzielność w podejmowaniu decyzji, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność, umiejętność organizacji pracy, umiejętność interpretacji przepisów prawnych, dyspozycyjność.

Zakres wykonywanych zadań:

1.prowadzenie księgowości dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi z wykorzystaniem systemu informatycznego,

2.prowadzenie windykacji i egzekucji administracyjnej opłat,

3.rozpatrywanie wniosków oraz wydawanie decyzji związanych z zastosowaniem umorzenia, odroczenia oraz rozłożenia na raty należności,

4.wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie prowadzonej ewidencji,

5.prowadzenie rejestru zastosowanych ulg,

6.sporządzanie okresowych informacji o udzielonych umorzeniach,

7.prowadzenie spraw w przypadku udzielenia pomocy publicznej,

8.udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących określenia wysokości zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9.sporządzanie danych do sprawozdań,

10.bieżąca obsługa interesantów,

11.sporządzanie zestawień i analiz finansowych w zakresie prowadzonych zadań,

12.sporządzanie zestawień i sprawozdań okresowych z windykacji należności oraz sprawozdań z wykonania budżetu gminy za I półrocze i za dany rok.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1.Praca w warunkach biurowych związana z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych.

2.Stanowisko objęte naborem znajduje się w pomieszczeniu na parterze, budynek bez windy dla niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Ząbki, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1.CV i list motywacyjny.

2.Kopie świadectw pracy i ewentualnie opinie o dotychczasowej pracy zawodowej.

3.Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane na danym stanowisku.

4.Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

5.Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne i umyślne przestępstwo skarbowe.

6.Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) informujemy, iż administratorem danych osobowych udostępnionych przez Panią/Pana dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji/ konkursu jest Urząd Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Zastrzegamy sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.

Dokumenty należy składać osobiście, w zamkniętych kopertach, przesłać pocztą (decyduje data wpływu) z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „konkurs ofert pracy – podinspektor w Referacie Księgowości Podatkowej i Windykacji" w terminie do dnia 21 maja 2018 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki, lub przesyłać za pośrednictwem ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej). Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki www.bip.zabki.pl - „oferty pracy” oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy ul. Wojska Polskiego 10.

ZOBACZ OGŁOSZENIE

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie